• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Про роботу навчального закладу

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ«ГАЙВОРОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(25294882)

с. Гайворон

2016


 РОЗДІЛ I. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГАЙВОРОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – навчально-виховний комплекс) є правонаступником
ГАЙВОРОНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» на підставі рішення Володарської районної ради від 23.12.2016 № 114-10(ІІ)-VІІ «Про зміну найменувань окремих навчально-виховних закладів Володарського району Київської області».

1.2. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГАЙВОРОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ заснований на майні спільної власності територіальних громад Володарського району. Засновником навчально-виховного комплексу є Володарська районна рада Київської області.

1.3. Повноваження з управління діяльністю навчально-виховного комплексу здійснює відділ освіти Володарської районної державної адміністрації. Органом управління майном навчально-виховного комплексу є Засновник або уповноважений ним орган.

1.4. Повна назва навчально-виховного комплексу: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГАЙВОРОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Коротка назва навчально-виховного комплексу: КЗ «ГАЙВОРОНСЬКИЙ НВК«ЗОШ І-ІІ СТ. – Д/С».

1.5. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланк із власною назвою.

1.6. Юридична адреса та місцезнаходження навчально-виховного комплексу: вул. Шкільна,1 с. Гайворон, Володарський район, Київська область, 09312.

 1.7. Головною метою діяльності навчально-виховного комплексу є забезпеченняреалізації права громадян на здобуття базової загальної середньоїосвіти. 1.8. Головними завданнями навчально-виховного комплексу є:

створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров'я;

створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями

безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів;

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народнихтрадицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

формування основних норм загальнолюдської моралі;

 виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
 створення умов для оволодіння системою наукових знань проприроду, людину і суспільство.
 1.9. Навчально-виховний комплекс у своїй діяльності керуєтьсяКонституцією України, законами України "Проосвіту", "Про загальну середню освіту","Про дошкільну освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власнимстатутом.
 1.10. Навчально-виховний комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
 1.11. Навчально-виховний комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 безпечні умови освітньої діяльності;
 дотримання державних стандартів освіти;
 дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів - дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох років до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

 1.13. У навчально-виховному комплексі визначена українська мова навчання.
 1.14. Для забезпечення права на здобуття базової загальної середньої освіти для дітей, які за станом здоров’я (у тому числі особи з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та ті, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я більше одного місяця) не можуть відвідувати навчальний заклад, у навчально-виховному комплексі може організовуватись індивідуальна форма навчання.
 Індивідуальна форма навчання організовується відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН.
 1.15. Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей у навчально-виховному комплексі закладі можуть створюватися інклюзивні класи, які діють відповідно до Концепції розвитку інклюзивної освіти, затвердженої наказом МОН.
 1.16. Навчально-виховний комплекс має право:
 проходити в установленому порядку державну атестацію;
 визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;
 визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 використовувати різні форми морального і матеріального
заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб згідно чинного законодавства;
 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.
 1.17. У навчально-виховному комплексі створюються та функціонують:

методичні об’єднання.

1.18. Медичне обслуговування учнів, вихованців дитячого садка та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються закладами охорони здоров’я, що функціонують на території району.

1.19. З метою організації повноцінного відпочинку учнів, створення умов для здійснення освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-спортивної роботи з дітьми у літній період при навчально-виховному комплексі може працювати пришкільний табір з денним перебуванням.

Пришкільний табір з денним перебуванням здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

 1.20. Взаємовідносини навчально-виховного комплексу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
РОЗДІЛ II. Організація навчально-виховного процесу
 2.1. Навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.
 В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчально-виховного комплексу, визначаються перспективи його розвитку.
 План роботи затверджується радою навчально-виховного комплексу.

2.2. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН.

2.3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у шкільному підрозділі, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

У робочому навчальному плані навчально-виховного комплексу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.
Індивідуалізація і диференціація навчання у навчально-виховному комплексі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

 Робочий навчальний план навчально-виховного комплексу затверджується відділом освіти райдержадміністрації
 У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
 2.4. Навчально-виховний комплекс працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
 2.5. Навчально-виховний процес у навчально-виховному комплексі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

2.6. Приймання дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється на безконкурсній основі, відповідно до території обслуговування.

2.7. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку,

умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.

 2.8. Зарахування учнів до всіх класів навчально-виховного комплексу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.
Зарахування учнів до навчально-виховного комплексу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу шкільного підрозділу переводяться діти, як

правило, з шести років.

Переведення учнів навчально-виховного комплексу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
2.9. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчально-виховного комплексу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчально-виховним комплексом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік у навчально-виховному комплексі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи встановлюються навчально-виховним комплексом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації.
 2.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом навчально-виховного комплексу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
 2.12. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки навчально-виховного комплексу запроваджується графік канікул. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів
 2.13. Тривалість уроків у навчально-виховному комплексі становить: у першому класі - 35 хвилин, у другому - четвертому класах – 40 хвилин, у п'ятому - дев’ятому класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти.
Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. 
 Навчально-виховний комплекс може обирати інші, крім уроків, форми організації навчально-виховного процесу.
 2.14. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після третього або четвертого уроку) - 20 хвилин.
 2.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до робочого навчального плану, санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором навчально-виховного комплексу.
 Тижневий режим роботи навчально-виховного комплексу затверджується у розкладі навчальних занять.
 Дитячий садок працює за 5-денним робочим тижнем з 6-годинним перебуванням дітей.
 Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчально-виховному комплексі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.
Домашні завдання учням 1-го класу не задаються.

 2.17. У навчально-виховному комплексі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.
Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчально-виховного комплексу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.
У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

 У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державна підсумкова атестація.

2.18. Навчання у випускних (4, 9) класах навчально-виховного комплексу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

 2.19. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
 2.20. Порядок переведення і випуск учнів навчально-виховного комплексу визначається Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.
 2.21. Переведення учнів навчально-виховного комплексу (крім першого класу) до наступного класу здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів (вихованців) та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) згідно з рішенням педагогічної ради навчально-виховного комплексу, що упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчально-виховного комплексу.

Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
2.22. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти,затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

 2.23. Учням, які закінчили певний ступінь навчально-виховного комплексу, видається відповідний документ про освіту:
 по закінченні початкової школи - табель успішності;
 по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту.
Випускникам 9класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.
 2.24. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.
 2.25. За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися форми морального і матеріального заохочення (в межах коштів, передбачених на ці цілі).
РОЗДІЛIII. Учасники навчально-виховного процесу
 3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчально-виховному комплексі є:
діти дошкільного віку; 
 учні;
 керівники;
 педагогічні працівники;
 психологи, бібліотекарі;
 інші спеціалісти;
 батьки або особи, які їх замінюють;
 представники громадськості.
 3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 3.3. Учні мають право:

доступність і безоплатність базової загальної середньої освіти у навчальному закладі;
на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

 на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчально-виховного комплексу;
 на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчально-виховного комплексу;
 брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
на перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

 на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;
 на повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
 3.4. Учні зобов'язані:
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом навчально-виховного комплексу, його статутом;

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу;
брати участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу;

дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Учні навчально-виховного комплексу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. Педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу можуть бути особи з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

 3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.
 3.8. Педагогічні працівники мають право:

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів навчально-виховного комплексу та інших органів самоврядування навчально-виховного комплексу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити керівництву навчально-виховного комплексу і відділу освіти пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

 порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
3.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчально-виховного комплексу;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
виконувати статут навчально-виховного комплексу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

брати участь у роботі педагогічної ради;

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

виконувати накази і розпорядження керівника навчально-виховного комплексу, органів управління освітою;

вести відповідну документацію.

3.10. У навчально-виховному комплексі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на

п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - організатор - методист" та інші

 3.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчально-виховного комплексу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.
 Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
 Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.
Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчально-виховного комплексу, здійснюється лише за їх згодою.

 3.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати форми навчання і виховання дітей;

створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатися до відділу освіти райдержадміністрації, керівника навчально-виховного комплексу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчально-виховного комплексу;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу;

на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування навчально-виховного комплексу та у відповідних державних, судових органах.

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми базової загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:
створювати умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту навчально-виховного комплексу;
поважати честь і гідність дитини та працівників навчально-виховного комплексу;
постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, навчально-виховний комплекс може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.18. Представники громадськості мають право:

 обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчально-виховному комплексі;
 керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчально-виховного комплексу;
 проводити консультації для педагогічних працівників;
 брати участь в організації навчально-виховного процесу.
 3.19. Представники громадськості зобов'язані:
 дотримуватися статуту навчально-виховного комплексу, виконувати накази керівника навчально-виховного комплексу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
РОЗДІЛ IV. Управління навчально-виховним комплексом
 4.1. Безпосереднє керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста, магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчально-виховного комплексу призначається і звільняється з посади із дотриманням чинного законодавства України та згідно затвердженого районною радою порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад Володарського району Київської області.

Заступник навчально-виховного комплексу призначається і звільняється з посади із дотриманням чинного законодавства України.

4.2. Директор навчально-виховного комплексу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
розпоряджається в установленому порядку майном навчально-виховного комплексу та його коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;
щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

4.3.Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного комплексу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
 4.3.1.Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
 працівників навчально-виховного комплексу - зборами трудового колективу;
 учнів навчально-виховного комплексу другого ступеня – класними зборами;
 батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.
 Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.
Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 10, учнів -10, батьків і представників громадськості -10.
 Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.
 4.3.2. Термін їх повноважень становить 1 рік.
 4.3.3. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
 4.3.4. Право скликати збори мають голова ради навчально-виховного комплексу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, засновник.
 4.3.5. Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва навчально-виховним комплексом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу
 4.4. У період між загальними зборами діє рада навчально-виховного комплексу.
 4.4.1. Метою діяльності ради є:
 сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчально-виховного комплексу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчально-виховним комплексом;
 розширення колегіальних форм управління навчально-виховним комплексом;
 підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;
 4.4.2. Основними завданнями ради є:
 підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчально-виховного комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 формування навичок здорового способу життя;
 створення належного педагогічного клімату в навчально-виховному комплексі;
 сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконаленні процесу навчання та виховання учнів;
 ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень
чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та навчальн0-виховним комплексом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
 4.4.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчально-виховного комплексу.
 Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.
 На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
 4.4.4. Рада навчально-виховного комплексу діє на засадах:
 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 дотримання вимог законодавства України;
 колегіальності ухвалення рішень;
 добровільності і рівноправності членства;
 гласності.
 Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.
 Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
 Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчально-виховного комплексу, засновника, а також членами ради.
 Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
 У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
 Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчально-виховного комплексу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
 У разі незгоди адміністрації навчально-виховного комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
 До складу комісії входять представники органів громадського
самоврядування, адміністрації.
 4.4.5. Очолює раду навчально-виховного комплексу голова, який обирається із складу ради.
 Голова ради може бути членом педагогічної ради.
 Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
 Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
 Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчально-виховного комплексу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
 4.4.6. Рада навчально-виховного комплексу:
 організовує виконання рішень загальних зборів;
 вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов;
 спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчально-виховного комплексу та здійснює контроль за його виконанням;
 разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчально-виховного комплексу;
 затверджує режим роботи навчально-виховного комплексу;
 сприяє формуванню мережі класів навчально-виховного комплексу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження учнів навчально-виховного комплексу похвальними листами "За високі досягнення у навчанні";
 разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 розглядає питання родинного виховання;
 бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 сприяє педагогічній освіті батьків;
 сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
 організовує громадський контроль за харчуванням і медичним
обслуговуванням учнів;
 розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчально-виховного комплексу;
 вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
 Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
 4.5. При навчально-виховному комплексі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада .
 4.6. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
 4.6.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
 сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
 співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчально-виховному комплексі;
 зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, та лікувально-оздоровчої бази навчально-виховного комплексу;
 організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду
загальнообов'язкового навчання;
 запобігання дитячій бездоглядності;
 сприяння працевлаштуванню випускників навчально-виховного комплексу;
 стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчально-виховним комплексом.
 4.6.2. Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян.
 Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчально-виховного комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів.
 Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
 Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчально-виховного комплексу.
 У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.
 4.6.3. Піклувальна рада діє на засадах:
 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 дотримання вимог законодавства України;
 самоврядування;
 колегіальності ухвалення рішень;
 добровільності і рівноправності членства;
 гласності.
 Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.
 Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
 Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
 Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
 Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
 Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчально-виховного комплексу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
 4.6.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
 З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
 Голова піклувальної ради:
 скликає і координує роботу піклувальної ради;
 готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 представляє піклувальну раду в установах, організаціях та на підприємствах з питань, віднесених до її повноважень.
 Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
 4.6.5. Піклувальна рада має право:
 вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчально-виховного комплексу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчально-виховного комплексу;
 залучати додаткові джерела фінансування навчально-виховного комплексу;
 вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчально-виховного комплексу;
 стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчально-виховного комплексу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
 4.8. У навчально-виховному комплексі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.
 Головою педагогічної ради є директор навчально-виховного комплексу.
 4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
планування та режиму роботи навчально-виховного комплексу;

варіативної складової робочого навчального плану;

переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

участі в інноваційній та експериментальній діяльності навчально-виховного комплексу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчально-виховного комплексу;

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю навчально-виховного комплексу.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчально-виховного комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.

 Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
 4.11. У навчально-виховному комплексі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
 РОЗДІЛ V. Матеріально-технічна база
 5.1. Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло,інші матеріальні цінності, вартість яких відображена а інвентаризаційних відомостях навчально-виховного комплексу.
 5.2. Майно навчально-виховного комплексу є спільною власністю територіальних громад Володарського району та передається йому у користування на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, статуту та Положення про управління об’єктами та майном спільної власності територіальних громад Володарського району.
 5.3. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчально-виховного комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчально-виховному комплексі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчально-виховного комплексу складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні, а також спортивного залу, бібліотеки, медичного і комп'ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу тощо.
 5.6. Відповідно до рішення сесії Гайворонської сільської ради від 25.01.2010 № 227-25-V навчально-виховний комплекс має земельну ділянку загальною площею 1.3 га, де розміщуються спортивний та ігровий майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
РОЗДІЛVI. Фінансово-господарська діяльність
 6.1. Фінансування навчально-виховного комплексу здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.
 6.2. Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу здійснюється на основі його кошторису відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту"та інших нормативно-правових актів.

6.3. Джерелами фінансування навчально-виховного комплексу є:
кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

 6.4. Навчально-виховний комплекс має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
 6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчально-виховному комплексі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. Бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію.
 6.6. Звітність про діяльність навчально-виховного комплексу встановлюється відповідно до законодавства.
6.7. Доходи (прибутки) навчально-виховного комплексу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначеними в цьому Статуті. 
 6.8. Забороняється розподіляти отримані (прибутки) або їх частини серед Засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 
РОЗДІЛVII. Міжнародне співробітництво
 7.1. Навчально-виховний комплекс за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
 7.2. Навчально-виховний комплекс має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.
 РОЗДІЛ VIII. Контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу
 8.1. Державний контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
 8.2. Державний контроль здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти Володарської районної державної адміністрації .
 8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчально-виховного комплексу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 8.4. У період між атестацією проводяться перевірки навчально-виховного комплексу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.
РОЗДІЛ IX. Реорганізація або ліквідація навчально-виховного комплексу
 9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчально-виховного комплексу приймає засновник.
 Реорганізація навчально-виховного комплексу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
 Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчально-виховним комплексом.
 9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчально-виховного комплексу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
 9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчально-виховного комплексу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4. У разі припинення діяльності навчально-виховного комплексу (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахувати до доходу бюджету (відповідно до рішення Засновника).

РОЗДІЛ X. Заключні положення

10.1. Цей статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

10.2. Зміни та доповнення до цього статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.

10.3. Зміни та доповнення до установчих документів вносяться при змінах чинного законодавства та приймаються на підставі рішення засновника.

Голова районної ради В.М.Кузьменко


Річний план

ЗМІСТ

1. Підсумки роботи за минулий навчальний рік.

2. Організаційна робота з виконання нормативних актів та завдань освіти.

3. Внутрішкільне управління закладом.

4. Становлення і розвиток виховної системи закладу. Робота з батьками.

5. Робота з підвищення педагогічного, методичного професійного та фахового рівня педагогічних працівників.

6. Охорона здоров’я і життя дітей, персоналу школи. Заходи з техніки безпеки та охорони праці.

7. Розвиток матеріально-технічної бази. Фінансово-господарська діяльність.

8. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації школи.

9. Очікувані результати.

Методична проблема педагогів Гайворонського НВК “ЗОШ І – ІІ ступенів – ДНЗ”

«Розвиток творчого потенціалу учнів шляхом використання інформаційно – комунікаційних технологій навчання»

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА З ВИКОНАННЯ

НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА ЗАВДАНЬ ОСВІТИ

Забезпечення виконання ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про середню загальну освіту», “Про дошкільну освіту”, «Про мови». Створення оптимальних умов щодо організації початку та закінчення навчального року, удосконалення навчально-виховного процесу.

№ п/п Заходи Термін виконання Відповідальні
1. Укомплектувати школу педагогічними кадрами. Скласти тарифікацію учителів на 2016/2017 навчальний рік, погодити педагогічне наванта­ження з виборчим органом НВК До 1.09 Директор
2. Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну мережу класів. Організувати медичний огляд учнів Вересень Директор
3. Вивчити та проаналізувати навчальні програми, методичні листи, підручники Серпень Директор
4. Провести: • серпневу педраду; • інструктивну нараду з питань єдиного орфографічного режиму, ведення шкільної документації, організованого початку навчального року; • підвести підсумки літнього оздоровлення учнів школи. Серпень Директор
5. Провести перевірку стану та готовності матеріально-технічної бази кабінетів та школи в цілому до нового навчального року. Оформити акти та іншу документацію про готовність школи, майстерні, спортивного залу, спортивного майданчика, кабінетів до початку навчального року Серпень Директор
6. Затвердити, погодити: • нормативні документи роботи школи на навчальний рік; • календарне та тематичне планування за предметами на семестр; • плани виховної роботи класних керівників на семестр; • план роботи шкільної бібліотеки, • графіки чергування по школі учнів та вчителів; • призначення класних керівників Вересень Директор
7. Оформити класні журнали,журнал ДНЗ. Вересень Кл. кер.
8. Скласти та затвердити розклад уроків, статистичні звіти, графіки тематич­ного оцінювання контрольних, лабораторних та практичних робіт, навчальних екскурсій. Узгодити розклад уроків з управлінням Держпродспоживслуби у Володарському районі. Вересень Директор
9. Укомплектувати дошкільну групу ДНЗ. Вересень Вихователь ДНЗ
10. Забезпечити учнів підручниками, учителів — навчальними програмами Вересень Бібліотекар
11. Визначити чергування вчителів, учнів, обслуговуючого персоналу школи Вересень .Директор
12. Провести роботу з учнями, батьками з метою організації гарячого харчування Вересень Кл. кер.
13. Встановити режим харчування та обслуговуван­ня учнів у шкільній їдальні. Організувати пільгове харчування учнів. Вересень Директор
14. Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей; учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишились без батьківського піклу­вання, дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, неблагополучних сімей (на виконання Програ­ми «Діти України») До 10 .09 Педагог-організатор
15. Провести психологічне діагностування учнів з метою виявлення їх творчого потенціалу, розу­мових здібностей, надання допомоги у навчанні До 15. 09 Кл. кер.
16. Перевірити працевлаштування випускників До. 1. 09 Кл. кер. 9-го класу
17. Провести педраду «Під­сумки роботи та перспективи розвитку школи, мета і завдання її діяльності сьогодні і в майбут­ньому». До 1. 09. Директор
18. Провести інструктажі з техніки безпеки з учня­ми та працівниками школи Протягом року Директор
19. Затвердити графік проведення шкільних олім­піад і предметних тижнів (декад) Згідно дати Директор
20. Скласти плани осінніх, зимових і весняних канікул Згідно дати Педагог-організатор
21. Створити робочу групу для складання річного плану на наступний навчальний рік Березень Директор
22. Затвердити план заходів щодо закінчення нав­чального року та проведення державної підсум­кової атестації. Провести педраду, наради з вивчення нормативних документів щодо закінчення навчального року Травень Директор
№ п/п Заходи Термін виконання Відпові- дальний
23. Скласти графік проведення річних контрольних робіт для перевірки рівня засвоєння учнями навчальних програм. Вересень, січень Директор
24. Подати до відділу освіти пропозиції щодо затвердження складу атестаційних комісій для проведення державної підсум­кової атестації. Оформити документи на учнів, які звільнені від державної підсумкової атестації за станом здоров'я. Затвердити графік проведення державної підсумкової атестації. Оформити куточок «До державної підсумкової атестації» Квітень Директор
25. Робота в мікрорайоні школи. Виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» (ст. 35, ст. 6) Серпень Директор
26. Скласти графік проведення навчальних екскурсій з учнями 1-4-х класів, план оздоровлення. Травень Директор
27. Оформити особові справи учнів, скласти харак­теристики учнів 4 класу Червень Класовод.
28. Укомплектувати школу педагогічними кадрами. Узгодити орієнтовне педагогічне навантаження з виборчим органом Червень Директор
29. Організувати роботу з майбутніми першоклас­никами Червень Директор
30. Організація проведення урочистостей з нагоди: • початку навчального року та випуску учнів зі школи; • свято першого дзвоника; • свято останнього дзвоника 1.09 31.05 Директор
31. Робота Ради школи (за окремим планом) Протягом року Директор
32. Сформувати планову мережу класів на наступний навчальний рік Червень Директор
№ п/п Заходи Термін виконання Відпові­дальний
33. Робота бібліотеки школи Протягом року Бібліотекар
34. Подати статистичні звіти Протягом року Директор
35. Провести співбесіди з вчителями за підсумками навчального року Травень Директор
36. Вивчити об'єктивність атестації учнів за на­вчальний рік Червень Директор
37. Проаналізувати виконання розділів річного плану за рік Червень Директор
38. Проаналізувати виконання навчальних програм за рік Травень Директор
39. Провести рейди «Урок» Протягом року Директор, Кл.кер.
40. Організувати позакласну роботу з української мови: • місячник рідної мови; • тиждень науки; • робота прес-центру; • участь в конкурсах, олімпіадах тощо Портягом року Вчителі укр.мови і літератури
41. Забезпечити виконання заходів за програмою «Діти України» Протягом року Директор
42. Проаналізувати роботу з набору учнів у 1-й клас та спланувати більш ефективні заходи щодо за­лучення майбутніх першокласників до навчання в школі: концерти в ДНЗ, поздоровлення зі свя­тами, наради, батьківські збори, реклама школи Протягом року Директор, вихователь ДНЗ
43. Забезпечити соціальний захист учнів. Протягом року Директор

Організація роботи з фізичної культури та пропаганди

здорового способу життя

№ п/п Зміст Дата Відповідальний Контроль
1. Організувати та проводити ранкову зарядку для учнів 1-4 класів Протягом року Класоводи, вчитель фізичної культури
2. Провести Олімпійський тиждень та Олімпійський урок вересень Класоводи, вчитель фізичної культури
3. Шкільна спортивна Спартакіада (баскетбол, крос, футбол) Жовтень Вчитель фізкультури
4. Взяти участь в районних спортивних заходах Згідно плану Вчитель фізкультури
5. Провести бесіди з учнями 1-8 класів про здоровий спосіб життя Протягом року Класні керівники, класоводи
6. Оновити наглядну агітацію з фізичної культури Протягом року Вчитель фізкультури
7 Провести свято до Дня здоров’я квітень Вчитель з «Основ здоров’я»
8 Провести «День сім’ї в школі» травень Педагог-організатор

Режим роботиНВК

З метою досягнення високого рівня організації навчального процесу, створення сприятливих умов для вчителів та учнів затвердити такий розпорядок роботи :

1. Початок занять — 8.30:

2. Заходи з позакласної роботи проводити в такі терміни:

• 1-4 класи — до – 15.00;

• 5-11класи — до 16.00.

3. Запровадити організаційні заходи та різні засідання у такі терміни:

• рада НВК 6 разів на рік;

• педагогічна рада — 2 рази на семестр, до 2 год.;

- методичні обєднання вчителів-предметників - 2 рази на семестр, до 2 год.;

• методичні об'єднання класних керівників — 2 рази на семестр, до 2 год.;

• нарада при директору — 1раз на місяць, до 1 год.;

• батьківські збори — 2 рази на семестр, до 2 год.;

• загальні збори учнів, учителів, батьків — 2 рази на рік, до 2 год.;

• інші зібрання вчителів, батьків, громадськості — за потреби до 3 год.

4. Укомплектувати 1 клас, групу ДНЗ , гуртки за інтересами;

5. Призначити класних керівників, вихователів ДНЗ, керівників гуртків,

до 1.09.2014 року — адміністрація.

6. Залучити до чергування за графіками:

• класних керівників (разом з класами) — 4 рази на семестр;

• вчителів — 1 раз на тиждень.

7. Затвердити режим роботи бібліотеки на навчальний рік.

8. Організувати чергування адміністрації.

9. Затвердити режим роботи їдальні.

3. ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Засідання педагогічних рад

Гайворонського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ»

на 2016/2017 навчальний рік

Дата Зміст Відповідальні
серпень 1. Аналіз стану навчально-виховної роботи НВК у 2015/2016 навчальному році та за­вдання на новий 2016/2017 навчальний рік. 2. Організований початок навчального року: затвердження річного плану роботи НВК на 2016/2017 навчальний рік, затвердження режиму роботи школи, повторення правил внутрішнього трудового розпорядку, охорона праці у школі. Директор Педагог-організатор
жовтень 1. Виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад, нарад при директорі. 2. Хід атестації педпрацівників у 2016/2017 навчальному році. Підвищення фахової майстерності вчителів. 3. Роль потенціалу уроку в підвищенні рівня якості навчання і виховання у школі в умовах формування компетентностей учнів. Директор
січень 1. Аналіз результативності успішності учнів за підсумками І семестру 2016/2017 навчального року. 2. Традиційні та інноваційні методи роботи з обдарованими дітьми. 3. Виконання рішень попередніх засідань педрад, нарад при директорі, рекомендацій районних методичних об’єднань. Директор
березень 1. Творчий звіт учителів, які атестуються 2. Затвердження науково-методичної проблеми на 2017/2018 навчальний рік. 3. Підготовка до закінчення навчального року. Ознайомлення із норматив­ними документами про закінчення навчально­го року (ДПА, навчальні екскурсії, оздоровлення). 4. Стан викладання та рівень навчальних до­сягнень учнів з математики, географії (довідка, наказ). 5. Національно-патріотичне виховання у школі. Формування патріотизму, громадянських і конституційних обов'язків, поваги до держав­них символів України, національної символіки. Директор Педагог-організатор
травень 1. Організація закінчення навчального року, вивчення нормативних документів: • підготовка до проведення державної підсумкової атестації учнів 4 класу; • організація проведення навчальних екскурсій, літнього оздоровлення учнів та вихованців ДНЗ; • про перевід учнів до наступних класів, проведення свята «Останній дзвінок»; · попередження дитячого травматизму Директор Педагог - організатор
Наради при директорові
Дата Зміст Відповідальні
Щомісяця Хід виконання навчальних програм, класні жур­нали, журнал гурткової роботи, курсів за вибором. Ведення тематичного обліку навчальних досяг­нень учнів. Виконання нормативних документів. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у школі. Організація харчування учнів, питного режиму у школі. Результати участі учнів школи у різних шкільних і позашкільних заходах. Дані про роботу з дітьми, які опинилися в СЖО, «важковиховуваними» учнями, профілактика травматизму, правопорушень, злочинності. Директор Педагог-організатор
вересень • забезпечення учнів підручниками, учи­телів — навчальними програмами; • організація харчування учнів у школі; харчування дітей пільгового контингенту; • організація чергування учнів, вчителів у школі; • працевлаштування випускників 9-го класу; стан профорієнтаційної роботи; • комплектування класів, розподіл нав­чальних кабінетів, аналіз розкладу уроків; • допрофільне навчання; • ведення шкільної документації, особових справ учнів; • соціальний захист учнів у школі; • виконання Законів України «Про освіту» ст. 6, «Про загальну середню освіту» ст. 35, Інструкції з обліку дітей Бібліотекар Повар Директор
жовтень 1. Робота педколективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять (наказ). 2. Проведення інвентаризації матеріальних цінностей (наказ). 3. Про результати підготовки до роботи в осінньо-зимовий період (наказ). 4. Підготовка учнів до участі в І—II етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад (наказ, звіт, інформація). 5. Атестація педагогічних кадрів (наказ). 6. Робота з молодими спеціалістами, кадровим резервом Директор
листопад 1. Організація та проведення шкільного конкурсу «Живи, книго!». 2. Створення умов для розвитку, збереження і зміцнення здоров'я учнів 1—4 класів у школі (довідка). Адаптація учнів 6-річного віку до навчання (наказ). 3. Ведення ділової документації, класні журна­ли (довідка) 4. Комплексні та тематичні перевірки Бібліотекар Вчителі початкових класів, Директор
грудень 1. Підготовка до проведення новорічних різд­вяних свят. План роботи на зимові канікули. Дотримання протипожежної безпеки. 2. Система роботи класних керівників, учи­телів з попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу. 3. Хід атестації педкадрів. Курсова перепідготовка. 4. Рівень навчальних досягнень учнів (контрольні роботи). 5. Виконання розділу річного плану щодо со­ціального захисту дітей. 6. Ведення документації. Педагог-організатор Директор
Січень 1. Виконання навчальних програм, графіка контрольних, лабораторних робіт за І семестр (наказ). 2. Підсумки перевірки стану ведення робочих зошитів, зошитів для контрольних робіт, щоденників у І семестрі (довідка). 3. Підсумки участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 4. Створення необхідних умов для розвитку учнів 5—8 -х класів, збереження і зміцнення їх здоров'я на уроках фізичної культури (наказ). 5. Співбесіди щодо попереднього педнавантаження та відпусток Директор Вчителі-предметники Вчитель фіз. культури Голова виборчого органу
Лютий 1. Підготовка до державної підсумкової атеста­ції, організація повторення матеріалу. 2. Охорона праці та техніка безпеки у НВК. 3. Робота з батьками за семестр. 4. Комплексні та тематичні перевірки Директор Кл. керівники Директор
Березень 1. Підготовка до проведення Дня Ц О. 2. Хід атестації педпрацівників. 3. Індивідуальна робота з учнями, схильни­ми до правопорушень, пропусків уроків (інформація). 4. Організація харчування учнів (інформація). 5. Шкільна бібліотека як засіб самореалізації творчої особистості (наказ) Начальник ЦО Директор Кл.кер., Бібліотекар
квітень 1. Ознайомлення з інструктивно-нормативною документацією про закінчення навчального року: • підсумкова державна атестація; • навчальні екскурсії, оздоров­лення; 2. Підсумки проведення атестації. 3. Позакласна робота в школі. 4. Комплексні та тематичні перевірки. 5. Про стан роботи педколективу з охорони здоров'я дітей та техніки безпеки в навчально-виховному процесі. 6. Ведення документації Директор
травень 1. Перевірка умінь і навичок читання учнів 1—4-х класів (наказ). 2. Виконання навчальних програм, графіків контрольних, лабораторних робіт, тематич­ного оцінювання. 3. Робота з попередження дитячого травматиз­му, профілактики правопорушень, злочин­ності, наркоманії. 4. Затвердження щорічних відпусток працівників. Попереднє навантаження (співбесіди). 5. Підсумки виконання всіх розділів річного плану. 6. Оздоровлення учнів Директор Голова ВО Педагог-організатор
червень 1. Виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», Інструк­ції з обліку дітей і підлітків шкільного віку. 2. Організація закінчення навчального року. 3. Підготовка школи до нового навчального року Директор

Наради з обслуговуючим персоналом

Дата Зміст Відповідаль­ний
серпень Стан підготовки приміщень школи до початку навчального року. Інструктаж з ОП та ТБ Директор
вересень Регламент роботи обслуговуючого персоналу. Функціональні обов'язки персоналу Директор
листопад Стан підготовки приміщень, життєзабезпечуючих систем до роботи в зимовий період. Забез­печення спецодягом та спецінвентарем праців­ників Директор
грудень Робота обслуговуючого персоналу зі збереження тепла та дотримання санітарно-гігієнічних вимог в приміщенні школи Директор
березень Дотримання санітарно-гігієнічних вимог в при­міщенні школи. Першочергові об'єкти ремонту Директор
квітень-травень Екологічний двомісячник Директор
червень Поточний ремонт. Директор

Робота ради НВК

Вересень

Вибори членів Ради НВК, розподіл обов'язків.

Планування роботи Ради НВК.

Грудень

Підсумки роботи НВК за І семестр.

Організація новорічно-різдвяних свят.

Березень

Актуальні проблеми організації навчально-виховного процесу.

Підготовка НВК до поточного ремонту.

Травень

Організація закінчення навчального року.

Результативність та перспективи роботи Ради НВК.

Різне.

Червень

Перевід та нагородження учнів НВК.

Обговорення проекту річного плану роботи НВК та навчальних планів на 2017/2018 навчальний рік.

Звіт директора НВК та голови ради НВК про роботу навчального закладу за минулий навчальний рік та завдання на наступний навчальний рік.

Призначення

класоводів, класних керівників та керівників шкільних методичних об'єднань

Класоводи:

1-го класу – Шинкарук Н.С.

2-го класу – Тимченко С.І.

3-го кдасу – Горбенко Т.П.

4-го класу – Омельченко Л.М.

Класні керівники:

5-го класу – Калабернюк Н. П.

6-го класу – Завадська О.В.

7-го класу – Мартинюк Т.С.

8-го класу – Миронюк Л. І.

Керівники шкільних методичних об'єднань:

М/О вчителів початкових класів – Омельченко Л.М.

М/О класних керівників — Костюченко Н.В.

М/О вчителів гуманітарного циклу – Миронюк Л.І.

М/О вчителів природничо-математичного циклу - Калабернюк Н.П.

4. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ. РОБОТА З БАТЬКАМИ

Основні завдання:

1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всестороннього розвитку особистості, для спонукання її до са­моаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють ство­ренню загальношкільного колективу.

3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

4. Розвиток учнівського самоврядування.

Пріоритетні напрямки виховної роботи у 2016/2017 навчальному році:

• формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

• виховання духовної культури особистості;

• виховання поваги до Конституції, законодавства України, дер­жавної символіки;

• формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі від­новлення історичної пам'яті;

• збагачення народних традицій, звичаїв;

• виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

• формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

• забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;

• формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;

• створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;

• посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

• підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

• створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

• зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;

• організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів че­рез раду, учнівський парламент;

• доцільне використання можливості позашкільних навчально виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

4. 1. Розвиток колективної творчої діяльності школярів

Основні напрямки колективної творчої діяльності школярів сплановані згідно з концепцією виховання дітей та молоді у національній системі виховання,

концепцією громадського виховання, програмою «Діти України», програмою «Обдаровані діти», програмою попередження дорожньо-транспортного травматизму, програмою з профілактики правопорушень, наркоманії та СНІДу, тютюнопаління.

Перший тематичний період (вересень-грудень)

Тема: «Не споглядати й говорити, а вершити і творити»

Завдання періоду:

1. Створити умови для розвитку творчих здібностей учнів.

2. Допомогти кожній дитині знайти своє місце в шкільному колек­тиві.

Основні форми роботи: бесіди, години спілкування, конкур­си — виставки, сімейні уроки.

Традиційні справи

№ п/п Справа Дата Клас Відпові- дальний Відмітка про вико­нання
1. Свято першого дзвоника і урок знань 1.09 1-8 Педагог-організатор Кл.кер
2. Планування роботи До 15.09 1-8 Педагог-організатор Кл.кер
3. Рекламна акція: «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» До 28.09 1-8 Педагог-організатор Кл.кер
4. 75 річниця трагедії «Бабин яр» 29.09 1-8 Педагог-організатор Кл.кер
5 «Учителю вклонися до землі...». Урочисті заходи 30.09 1-8 Педагог - організатор.
6. Свято Покрови, День українського козацтва, День захисника України 13.10 1-8 Педагог-організатор Кл.кер
7 Єдиний день відкритих дверей для батьків: • відвідування уроків батьками учнів; • виставка дитячих робіт; 16.10 1-8 Педагог-організатор Кл.кер
8 Новорічні свята: • «Ой прийшла зимонька-зима»; • Бал-маскарад Грудень 1-8 Педагог - організатор

І. Громадянське виховання. Морально-правове виховання

Мета: формування етичної культури учнів, виховання милосер­дя, співпереживання.

№ п/п Справа Дата Клас Відпові­дальний Відмітка про вико­нання
1. Місячник профілактики правопорушень Грудень 1-8 кл. кер.
2. Акція «Милосер­дя» до Дня людей похи­лого віку 01.10 5-8 Педагог-організатор
3. Посвята першокласників 1.09 1 Шинкарук Н.С.
4. Тиждень правової освіти населення . День прав лю­дини «Доля моя — в долі України» 8.12-12.12 8 Вчитель правознавства
5. Участь в районних дитя­чих конкурсах з правової тематики Згідно дати 8 Вчитель правознавства
II. Національно-патріотичне виховання Мета: виховання національної свідомості, любові до землі свою народу; патріотизму.
№ п/п Справа Дата Клас Відпові­дальний Відмітка про вико­нання
1. Фестиваль: «Тато, мама і я — українська сім'я» 13.05 1-8 Педагог - організатор
2. День партизанської сла­ви: виховні години Згідно дати 1-8 Кл. кер.
3. Відзначення міжнарод­ного дня голокосту (пос­танова Верховної Ради України від 08.10.2004 р. № 2085-ІV) 20.11 5-8 Педагог - організатор кл.кер
4. Уроки мужності, присвя­чені Дню української армії 4.12 5-8 Педагог – організатор, Вчитель ФК
5. Тиждень пам'яті до річ­ниці визволення України від німецько-фашист­ських загарбників 21.10-25.10 5-8 Вчитель історії, Педагог - організатор Вчитель ФК
6. Євроатлантична інтегра­ція: виставка плакатів 05.11 5-8 Педагог - організатор вчитель історії
7 Проведення військово-патріотичнолї гри «Сокіл» (Джура) квітень 5-8 Педагог – організатор, Вчитель ФК
III. Екологічне виховання Мета: виховання у учнів почуття єдності з природою, відповідальності за стан її збереження; залучити школярів до громадської діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища; виховувати вучнів відчуття краси природи, її неповторності.
№ п/п Справа Дата Клас Відпові- дальний Відмітка про вико- нання
1. Години спілкування «Допоможи природі» 9.09 1-8 Кл.кер. Вчитель біології
2. Виставка осінніх квітів «Який прекрасний цей світ, подивися!» 25.09 1-8 Педагог-організатор, кл. кер.
3. Навколосвітня подорож «Лісовою стежиною» жовтень 1-4 Класоводи 1-4 класів
4. Акція «Чисте село — чиста Земля» Жовтень, Березень-квітень 1-8 Кл.кер.
5. Всесвітній день Землі. 22.04 1-8 Кл.кер.
IV. Художньо-естетичне виховання Мета: розвиток інтересу до культури рідного краю; виховання естетичного смаку, відчуття прекрасного.
№ п/п Справа Дата Клас Відпові- дальний Відмітка про вико­нання
1. Виставка стіннівок, присвячених до Дня працівників освіти До 1.10 5-8 Кл.кер. Педагог - організатор
2. Виставка виробів із при­родного матеріалу 11.09 1-8 Кл.кер. Педагог - організатор
3. Свято «Ось і настала осінь золота...» 09.10 7-8 Кл.кер. Педагог - організатор
4. Виставка малюнків осінь в нашому селі 09.10 5-7 Вчитель образотворчого мистецтва
№ п/п Справа Дата Клас Відпові- дальний Відмітка про вико­нання
5. Осінній бал 13.11 5-8 Кл.кер. Педагог - організатор
6. Виставка «Моя шкільна родина — історії краплина» 18.12 5-8 Кл.кер. Педагог - організатор
7. Виставка сімейних альбомів 12.12 5-8 Кл.кер. Педагог - організатор
8. Конкурс: «Замість ялин­ки — зимовий букет» 25.12 1-8 Кл.кер. Педагог - організатор
9. Виставка новорічних телеграм До 1.01 1-4, 5-8 Кл.кер. Педагог - організатор
10. Новорічний бал-маскарад Грудень 1-8 Кл.кер. Педагог - організатор

V.Здоровий спосіб життя

Мета: мотивація здорового способу життя; набуття знань і досвіду щодо власної безпеки; виховання відповідального ставлення до влас­ного здоров'я.

№ п/п Справа Дата Клас Відпові­дальний Відмітка про вико­нання
1. Місячник безпечного користування газом Вересень 1-8 кл.кер.
2. Місячник протипожеж­ної безпеки Жовтень 1-8 Вчитель з «Основ здоров’я» кл.кер.
3. Дні безпеки життєдіяль­ності учнів перед осінні­ми канікулами Жовтень 1-8 кл.кер.
4. Години спілкування: «Якщо хочеш бути здоровим — будь» 12.09 1-8 Кл.кер
5. Місячник статевого виховання (за окремим планом) Листопад 7-8 Вчитель біології,кл.кер7-8 класів
6. Дні безпеки життєдіяль­ності учнів на період зимових канікул грудень 1-8 кл.кер.

VI. Фізичне і трудове виховання

Мета: розвиток інтересу учнів до занять спортом; виховання фі-Іичної культури підростаючого покоління; залучити школярів до ак-і іншої суспільної праці.

№ п/п Справа Дата Клас Відпові­дальний Відмітка про ви­конання
1. День фізкультури і спорту 08.09 1-8 Вчитель фізкультури
2. Змагання з баскетболу Вересень-жовтень 5-8 Вчитель фізкультури
3. Змагання «Старти надій» Згідно дати 5-8 Вчитель фізкультури
4. Трудовий десант: «Зробимо шкільне подвір'я чистим» Жовтень 1=8 Кл. кер.

Другий тематичний період (січень – травень)

Тема: «Моя найкраща в світі сторона чарівна, неповторна Україна...»

Завдання періоду: 1. Виховання національної свідомості, любові до землі свого народу; : 2. Виховання громадянської свідомості.

Основні форми роботи: свята, бесіди, інтелектуальні ігри, подорожі і походи.

Традиційні справи

№ п/п Справа Дата Клас Відпові­дальний Відмітка про ви­конання
1. Прийди, весно, з радістю. Лютий 1 – 8 Кл.кер. Педагог- організатор
2. Свято «Мамі вклонюсь до землі...» березень 1- 8 кл. кер
3. Лінійка «Свято зі сльозами на очах» травень 1 – 8 Кл.кер. Педагог- організатор
4. Свято Останнього дзвоника травень 1 – 8 Кл.кер. Педагог- організатор

І. Громадське виховання. Морально-правове виховання

Мета: формування громадянської та правової свідомості, системи правових уявлень, вироблення навичок і потреб активної право­мірної поведінки; виховання поваги до закону, до норм колективного життя.

№ п/п Справа Дата Клас Відпові­дальний Відмітка про ви­конання
1. Місячник правових знань лютий 7-8 Вчитель правознавства
2. Єдиний тематичний урок «Мій біль — Чорнобиль» квітень 5 – 8 Кл. кер
3. День Європи. Всесвітній день культурного різноманіт­тя ім'я діалогу і розвитку До 20.05 5 – 8 Кл. кер
4. Всесвітній день родини травень 1 – 8 Кл. кер

II. Патріотичне виховання

Мета: формування патріотичної свідомості, національної гідності; готовності до виконання громадського та конституційною обов'язку щодо захисту національних інтересів України.

№ п/п Справа Дата Клас Відпові­дальний Відмітка про ви­конання
1. Година спілкування «Біль Афганістану. Минуле і сьогодення» Лютий 7-8 Кл.кер. Педагог- організатор
2. Виставка малюнків «Любій матусі». Березень 5 – 8 вчитель образотв. мист.
3. Військово-патріотична гра «Сокіл» (Джура) квітень 5-8 ВчительФК
4. Акція «Пам'ять» травень 5 – 8 Кл.кер.
5. Єдиний урок мужності «Че­рез роки» 8.05 1-8 Кл.кер. Педагог- організатор

III. Здоровий спосіб життя

Мета: формування потреб здорового способу життя з усвідомленням того, що здоров'я людини залежить від здоров'я природи і суспільства.

№ п/п Справа Дата Клас Відпові­дальний Відмітка про ви­конання
1. Місячник здорового способу життя березень 5 – 8 Кл. кер., вчитель основ здоров`я
2. Година спілкування «Життя людини — найвища цінність» січень 5 – 8 Кл. кер
3. День безпеки життєдіяль­ності учнів перед весняними канікулами березень 1 – 8 Кл. кер., вчитель основ здоров`я
4. Валеологічна акція «Дні здоров'я. Всесвітній День здоров'я» квітень 1 – 8 Кл. кер., вчитель основ здоров`я
5. Місячник протипожежної безпеки січень 1 – 8 Кл.кер. Педагог- організатор
6. Випуск газет «За здорові звички» До 7. 04 5 – 7 Вчитель образотв. мист.
7. День здоров'я 7.04 1 – 8 Кл. кер.
8. День довкілля, Всесвітній день Землі 22.04 5 – 8 Кл.кер., вчитель біології

III. Художньо-естетичне виховання

Мета: розвиток творчого потенціалу кожної людини. Забезпечен­ня реалізації кожною особистістю її нахилів і здібностей.

№ п/п Справа Дата Клас Відпові­дальний Відмітка про ви­конання
1. Випуск плакатів-вітань до 8-го Березня До 8. 03 5 – 8 Кл.кер. Педагог- організатор
2. Конкурс малюнків до Свята мами До 14. 05 5 – 7 Вчитель образотв. мист.
3. Виставка стінгазет, малюнків, присвячених трагедії на ЧАЕС квітень 5 – 8 Кл.кер. Педагог- організатор
4. Конкурс стіннівок: «І пам'ятає світ врятований...» травень 5 –8 Кл.кер. Педагог-організатор

IV. Екологічне виховання

Мета: формування знань про сучасні проблеми екології, розумін­ня кожним учнем найголовнішої проблеми людства — проблеми ви­живання, яка стосується не лише людей, але й кожної живої істоти.

№ п/п Справа Дата Клас Відпові­дальний Відмітка про ви­конання
1. Акція «Турбота про птахів» березень 5 – 8 Вчитель біології
2. Екологічний двомісячник «Зелена весна» березень – квітень 5 –8 Вчитель біології, Кл.кер. Педагог- організатор
3. Подорож сторінками усно­го журналу: «Екологічний експрес» квітень 6 – 8 Вчитель біології
4. День Землі До 22.04 5 – 8 Вчитель труд. навч.

V. Фізичне і трудове виховання

Мета: розвиток інтересів учнів до занять спортом; виховання фі­зичної культури підростаючого покоління; залучити школярів до ак­тивної суспільної праці.

№ п/п Справа Дата Клас Відпові­дальний Відмітка про ви­конання
1. Змагання з баскетболу Згідно дати 5-8 Вчитель фізкультури
2. Трудовий десант «Подвір'я нашої школи — найчистіше» травень 1 – 8 Кл.кер. Педагог - організатор

4.2. Заходи щодо соціального захисту учнів та виконання Закону України «Про охорону дитинства», Національної програми «Діти України», використання фонду всеобучу

№ п/п Заходи Термін виконання Відпові­дальний Виконання
1. Оновлення списків учнів пільгово­го контингенту До 3.09 Педагог-організатор
2. Через фонд всеобучу забезпечити: • дітей пільгового контингенту безкоштовним харчуванням Протягом року Директор
3. Провести заходи: • День сім'ї (1-8 кл.); • День здоров'я (1—8 кл.) 15.05 7.04 Кл.кер.
4. Організувати літній відпочинок учнів пільгового контингенту Червень Педагог-організатор
5. Оновлення списків учнів пільгово­го контингенту Січень Педагог-організатор
6. Один раз на семестр заслуховува­ти на нарадах виконання даного розділу плану Протягом року Директор
7. Скласти інформаційні паспорти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування До 10.09 Педагог-організатор
8. Вивчити житлово-матеріальні умови та морально-психологічний клімат: • сімей учнів пільгового контин­генту школи; • сімей учнів девіантної поведінки; • сімей учнів кожного класу з офор­мленням відповідних актів До 1.10 Кл. кер.
9. Скласти індивідуальні плани робо­ти з учнями девіантної поведінки До 1.10 Кл. кер. Педагог-організатор
10. Продовжувати вивчення курсу «Основи здоров’я» Протягом року Вчитель основ здоров’я
11. Організувати екскурсії до заповід­ників, краєзнавчих музеїв тощо Протягом року Кл. кер.

4.3. Організація спільної діяльності сім'ї та школи

Головне завдання педагогічного колективу — залучити батьків до загального виховного процесу, використовуючи їх творчі можливості у позакласній роботі з класними колективами та індивідуальній ро­боті з неблагополучними родинами.

Основні напрямки роботи з батьками:

• участь батьків у роботі школи;

• робота батьківських комітетів класів;

• проведення класних зборів, загальношкільних зборів;

• особисті бесіди адміністрації та класних керівників з батьками;

• консультації для батьків, учителів, громадськості.

Реалізація спільних заходів «Сім'я і школа»

Основними завданнями спільних заходів є:

• забезпечення духовної єдності поколінь;

• забезпечення єдиних педагогічних вимог до виховання особис­тості дитини;

• включення дитини в спільну роботу з дорослими;

• виховання поваги до школи, батьків, вчителів, товаришів. Діагностика реалізації заходів передбачає вивчення ставлення батьків до педагогічного процесу, конфліктності в системі «сім'я — школа», наявності та ефективності спільної діяльності дітей та дорослих, школи та сім'ї.

Прогнозуючим результатом цієї діяльності є ефективність системи спільної діяльності сім'ї та школи в педагогічному процесі, змен­шення конфліктних ситуацій в навчально-виховному процесі.

№ п/п Зміст роботи Відпові­дальний Контроль Виконано
1. Батьківські збори з лекціями фахівців Директор
3. Єдиний батьківський день Педагог - організатор
5. Святкові дні календаря Педагог - організатор
6. Тематичні місячники Директор
7. Ознайомити батьків з законодавчи­ми актами в галузі освіти: • Національною доктриною роз­витку освіти; • Пронкт «Нова школа»; • Державним стандартом освіти; • Законом України «Про освіту»; • Законом України «Про загальну середню освіту»; • Положенням про загальноосвіт­ній навчальний заклад; • Законом України «Про мови»; • Статутом школи; •Сімейним кодексом, ком­плексними регіональними програмами; • Інструкцією з обліку дітей шкільного віку; • документами про закінчення навчального року, проведенням ДПА, з організацією нового навчально­го року

Протягом навчального року адміністрації, класним керівникам:

ознайомитись з матеріально-побутовими умовами родин пер­шокласників; дітей, що прибули до школи; неблагодійних сімей; сиріт, напівсиріт; дітей, що мають батьків-інвалідів; багатодітних; дітей, які потерпіли від ЧАЕС;

взяти під контроль сім'ї, у яких батьки не забезпечують належно­го сімейного виховання; організувати спільну діяльність з родинами учнів, що потребують по­силеної уваги (обдарованими школярами, «важкими» підлітками).

Класним керівникам:

• провести День відкритих дверей: консультації вчителів-предметників; особисті бесіди з батьками; відкриті уроки для батьків; батьківський лекторій;

• протягом навчального року залучити батьків до участі у загально-шкільних класних виховних заходах, проведенні творчих зустрі­чей, конференцій, навчанні шкільного активу тощо.

Тематика класних батьківських зборів

Класи Тематика батьківських зборів
вересень листопад лютий квітень
1 клас Знайомство з батьками учнів першокласників. Анкетування батьків. Турбота про виховання дітей — кон- ституційний обов'язок батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Безпека дорожнього руху Труднощі адаптації першокласників до школи. Школа і батьки. Співпраця батьків як необхідна умова розвитку дитини. Батьківський практикум Як виховували у дитини любов до читання. Що робити, якщо дитина не любить читати? Анкетування батьків Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
2 клас Тактика стосунків батьків і дітей у період «Кризи семи років». Спілкування дитини в родині. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. БДР Здоров'я дитини, фізичний розвиток молодшого школяра. Авторитет, особистий приклад батьків в попереджен­ні шкідливих звичок дітей. Практикум для батьків Трудове та екологічне виховання дитини в сім'ї. Обов'язки дитини в сім'ї. Розвиток працездатності дитини в родині Ознайомлення із законодав­чою та нормативною базою освіти. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
3 клас; 4 клас Режим дня для молодшо­го школяра. Діти, телебачення та комп'ютер. Позитивний та негативний вплив засобів масової інформації на розвиток та здоров'я молодших школярів. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. БДР Організація розумової праці учнів вдома. Виховання самоконтролю, вмінь самостійно добувати знання, правильного оцінювання власних потреб і можливостей Права дитини. Дотримання їх у сім'ї. Консультація - практикум «Темперамент дитини: врахування особливостей, корекція негативних рис» Ознайомлення із законодав­чою та нормативною базою про освіту. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
Класи Тематика батьківських зборів
вересень листопад лютий квітень
5 клас Особливості навчальної діяльності учнів 5-х класів у зв'язку з переходом від початкової до середньої школи. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. БДР Фізичне і психічне здоров'я підлітка. Консультація практикум: навчальні можливості дитини. Як їх розвивати. Нездібних дітей не буває Вечір-вогник. Родинні свята. Культурні традиції. Організація дозвілля в сім'ї, трудове виховання. Практикум «Які труднощі відчувають батьки у вихованні своїх дітей» Ознайомлення із законодавчою та нормативною базою про освіту. Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей. . Запобігання травматизму
6 клас Чому перехідний вік є важким? Як виховувати в учнів підліткового віку інтерес до набуття знань. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. БДР Правове виховання дітей у сім'ї. Виховання моральної свідомості та культурної поведінки дітей у сім'ї. Консультація практикум «Гігієна розумової і фізичної праці підлітків у сім'ї. Гігієна побуту» Роль родини у вихованні екологічної культури дитини. Типові помилки у сімейному вихованні. Як їм запобігти Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей. Запобігання дитячому травматизму, попередження правопорушень підчас літніх канікул
Класи Тематика батьківських зборів
вересень листопад лютий квітень
7 клас Психологічні та фізіологічні особливості хлопців та дівчат у підлітковому віці. Статеве виховання дозрівання підлітків. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Роль родини у розвитку працездатності учня. Мотивація і розвиток працездатності підлітка. Обмін досвідом родин Воля, характер, пам'ять, мислення, темперамент дитини. Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків та куріння Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей, навчальна практика. Запобігання дитячого травматизму, попередження правопору­шень підчас літніх канікул
8 клас Роль батьків у формуванні всебічно розвинутої особистості, навичок самоосвіти і самовиховання. Анкетування батьків. Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. Виховання у школярів культури здоров'я, мотивації до здорового способу життя. Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків та куріння Формування світогляду та духовного світу підлітка. Роль родини в подоланні негативних рис характеру Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей. Запобігання дитячого травматизму, попередження правопору­шень під час літніх канікул

4.4. Організація учнівського самоврядування

Дата Порядок денний Відмітка про ви­конання
вересень Розподіл обов'язків. Планування роботи. Оформлення класних куточків
жовтень Проведення урочистостей до професійного свята вчителів. Перевірка чергувань у класах. Індивідуальні бесіди з відстаючими учнями
листопад Конкурс стіннівок та малюнків «Світ навко­ло нас». Проведення Дня спільних дій в інтересах дітей. Індивідуальні бесіди з правопорушни­ками. Перевірка чергувань по школі
грудень Проведення Єдиного батьківського дня. Проведення Новорічних свят. Підсумки роботи за І семестр
січень Планування роботи на II семестр. Оновлення класних куточків.
лютий Конкурс стіннівок та малюнків з правової тематики. Індивідуальні бесіди з правопо­рушниками
березень Проведення свята Восьмого березня. Перевірка чергувань по школі
квітень Конкурс виробів з природного матеріалу. Проведення екологічного двомісячника «Зелена весна». Виставка стіннівок до річниці трагедії на ЧАЕС
травень Підсумки роботи дитячої організації за рік. Організація літнього відпочинку та оздоровлення.

Підсумки роботи по розділу підвести в грудні 2016 та травні 2017 року.

Ознайомити з підсумками роботи педколективу на нарадах. Інформацію включити до річного звіту з НВР.

Відповідальний педагог-організатор.

5. РОБОТА З ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО, МЕТОДИЧНОГО, ПРОФЕСІЙНОГО ТА ФАХОВОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

5.1. Структура методичної роботи НВК

Діяльність методичної роботи НВК спрямована на підвищення ріння професійної майстерності вчителів, активізацію педагогіч­них досліджень, збільшення кількості і покращення якості науково-методичних розробок, створюваних педагогами-практиками.

Структура методичної служби:

• педагогічна рада;

• методична рада;

• методичний кабінет;

• методичні об'єднання;

• педагогічні майстерні;

Завдання, які постають перед методичною роботою:

• кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховно­го процесу;

• створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

• проведення системних методичних заходів, спрямованих на роз­виток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективно­го педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

• створення, апробація та впровадження в практику нових нав­чальних програм, розробка міні-підручників та посібників для викладання спецкурсів, факультативів тощо;

• вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем.

5.2. Організація роботи шкільних методичних об'єднань

МО школи Тема, над якою працює МО
Класні керівники Роль особистості класного керівника у форму­ванні творчого працездатного колективу учнів
Початкова школа Застосування інноваційних підходів до навчан­ня учнів початкових класів
Вчителів природничо-математичного циклу «Розвиток творчого потенціалу учнів шляхом використання інформаційно – комунікаційних технологій навчання»
Вчителів гуманітарного циклу «Розвиток творчого потенціалу учнів шляхом використання інформаційно – комунікаційних технологій навчання»

5.3. Атестація педагогічних працівників

№ п/п Зміст роботи Відпові­дальний Конт­роль Вико­нано
1. Ознайомлення атестуючих вчителів з нор­мативними документами з атестації Директор
2. Узгодження плану курсової перепідготов­ки з відділом освіти Директор
3. Ознайомлення атестуючих вчителів з на­казом про атестацію (під розпис) Директор
4. Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які претендують на підви­щення кваліфікаційної категорії або на присвоєння педагогічного звання та які не претендують на підвищення кваліфікаційної категорії Директор
5. Провести наради з питань атестації та засідання МО об'єднань Голови МО
6. Декада вчителя, який атестується. Вив­чення та аналіз системи роботи вчителів, які атестуються Директор
7. Підготовка матеріалів на педпрацівників, які атестуються для розгляду на засідан­нях атестаційної комісії, ознайомлення з атестаційними листами Вчителі, які атестуються
8. Методична рада з питань атестації Директор
9. Підбиття підсумків атестації педпрацівни­ків школи: наказ, звіт, нарада Директор

Засідання шкільної атестаційної комісії

1 засідання: 18 вересня 2016 р.

1. Про затвердження плану роботи робочої атестаційної комісії.

2. Про розподіл функціональних обов'язків між членами атестаційної комісії.

2 засідання: 09 жовтня 2016 р.

1. Розгляд поданих заяв вчителів, які атестуються.

2. Затвердження графіка проведення атестації в 2016/2017 навчальний рік

3. Затвердження індивідуальних планів роботи вчителів, які атестуються.

3 засідання: до 20 березня 2017 р.

1. Розгляд експертних оцінок діяльності педпрацівників, які атестуються.

4 засідання: до 10 квітня 2017 р.

1. Розгляд атестаційних матеріалів педагогічних працівників.

5.4. План засідань методичної ради

№ п/п Зміст роботи Відпові­дальний Конт­роль Вико­нано
І засідання
1. Підсумки результативності роботи методичної ради в 2015/2016 н. р. Директор
2. Основні напрямки методичної роботи у 2016/2017 н. р. Директор
3. Затвердження планів роботи МО на 2016/207 н. р. Голови МО
4. Корекція курсової підготовки на 1 семестр Директор
II засідання
1. Самоосвітня діяльність вчителя як засіб удосконалення професійної компетен­тності Омельченко Л.М.
III засідання
І. Впровадження інтерактивних техноло­гій навчання на уроках суспільно-гу­манітарного циклу предметів Миронюк Л.І.
IV засідання
1. Компетентність як основа успіху і само­вдосконалення учня та вчителя Калабернюк Н. П.

5.5. Школа становлення вчителя

5.5.1. Розвиток педагогічної творчості

/. Реалізувати комплексно-цільові заходи «Педагогічна творчість»: Актуальність проблеми пов'язана з завданнями школи розвива­ти творчі здібності учнів, що неможливо без активізації педагогічної творчості. Місія школи, її культурні постулати передбачають дослідницько-експериментальну роботу педагогів, впровадження нових ос­вітніх технологій.

Рівні педагогічної творчості відображають якісний стан вирішен­ня проблеми:

• творче засвоєння класичних технологій (збагачення змісту, роз­ширення сфери використання урочної та позаурочної діяльності, тощо);

• впровадження інноваційних технологій (апробація навчальних планів, програм, методик, посібників).

Форми пред'явлення результатів педагогічної творчості:

• узагальнення педагогічного досвіду;

• створення авторського продукту (дид. матеріал, програма тощо);

• досягнення учнями досить високих результатів.

Ця програма визначає можливі шляхи розвитку педагогічної творчості.

Прогнозованим результатом програми може бути підвищення професійної майстерності вчителя та підвищення рівня розвитку уч­нів, їх навчальних досягнень.

Розділи Вересень жовтень Листопад - грудень Січень - лютий Квітень - травень
Інфор- маційно- методичне забезпе- чення Індивідуальні співбесіди з вчителями. Планування самоосвіти Забезпечення педпрацівників необхідною інформацією, виставка навч. літератури Стан НВР в 1-4 класах Підготовка до друку авторських матеріалів. Зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями
Розділи Вересень-жовтень Листопад-грудень Січень - лютий Квітень - травень
Робота з кадрами Засідання методради. Організація курсової пе­репідготовки. Навчально-методичні консультації. Робота МО. Участь у семі­нарах району. Конкурс «Вчи­тель року». Консультація: • як забез­печити належну підготовку учнів до ДПА та до зов­нішнього тестування? Участь в педярмарку. Оновлення матеріалів ме­тодкабінету. Виконання рекомендацій. Круглий стіл: • що таке моніто­рингові досліджен­ня якості освіти, для чого і як вони здійс­нюються? • Як запро­вадити тестування у практич­ну роботу в школі?
Контроль, аналіз та регулю­вання Результатив­ність метод-роботи (наказ, довідка) Аналіз виконання ін­дивід., планів вчителів, які атестуються (довідка) Підсумки методичної роботи за рік. Перспективне планування (наказ, довід­ка)

5.5.2. Групові та індивідуальні форми роботи з кадрами

№ п/п Зміст роботи Терміни Відпові­дальний Вико­нання
1. Забезпечити курсову перепідготовку вчителів (додаток) Протягом року Директор
2. Видати наказ про призначення педагогів-наставників До 1.10 Директор
3. Провести з вчителями: практичне заняття: методика і техноло­гія аналізу уроку; круглий стіл: які проблеми я вирішила, що не вдалося; співбесіди: • складання тематичних та поурочних планів; • індивідуальна робота з учнями; До 31.10 Директор
• про організацію повторення вико­нання програми за І, II семестри ведення документації з виховної роботи Директор
4. Провести цикл відкритих уроків вчителя­ми з обговоренням на МО Протягом року Голови МО
5. Організувати роботу з кадровим резер­вом, керуючись Положенням про фор­мування кадрового резерву по школі скоригувати резерв на 2016/2017 нав­чальний рік на керівні посади по школі; при формуванні кадрового резерву керуватися критеріями: • професійна підготовка; • вік та стаж роботи; • психологічна сумісність з керівника­ми і підлеглими. Направити вчителів кадрового резерву на навчання в районну та обласну школи роботи з резервом «Дайте мені шанс».. Призначити методичними керівниками вчителів кадрового резерву. Протягом навчального року залучити вчителів кадрового резерву до: • тематичних перевірок предметів; • до перевірки ведення кл. журналів; • до підготовки педради; • до організації та проведення свята «Відмінник» Протягом року Директор
Кожному вчителеві кадрового резерву за навчальний рік відвідати та проаналізувати з керівником не менше 10—15 уроків; скласти 2—3 аналізи ведення шкільної документації; в квітні 2017 року на нараді звітувати про виконану роботу

5.5.3. Засідання лабораторії педагогічної майстерні

№ п/п Зміст роботи Відпові­дальний Конт­роль Вико­нано
1. Педагогічна майстерність — похідна професіоналізму вчителя («круглий стіл») Директор
2. Методи і технологія майстерності вчителя Директор
3. Майстерність педагогічного спілкування Голова ВО

5.6. План розвитку та роботи методичного кабінету

5.6.1. План роботи методичного кабінету

Основним завданням методичного кабінету є:

• надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

• координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності та удосконалення фахо­вої підготовки вчителів;

• організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педаго­гічного досвіду та освітніх технологій.

Методичний кабінет проводить таку роботу:

• організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки методики викладання предметів;

• займається організацією та періодично проводить виставки нав­чальної літератури, забезпечує вчителів необхідною інформацією;

• сприяє участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі;

• сприяє впровадженню в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

№ п/п Зміст роботи Відпові­дальний Конт­роль Викона­но
1. Співбесіда з класним керівником з пи­тань організації діяльності класного колективу 5-го кл. Голова МО класних керівників
2. Нарада: • організація навчально-виховного процесу в початкових класах згідно з вимогами Держстандарту початкової загальної освіти Голова МО вчителів початкових класів
3. Планування спільної роботи з дошкільним закладом Вихователь дошкільної групи
4. Оперативна нарада: діагностично-корегуюча та стимулююча роль поточного оцінювання, проведення шкільних олімпіад, результати перевірки шкільної документації. Директор
5. Оперативна нарада: · про систему роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень · про підготовку до районних олімпіад Директор
6. Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються Директор
7. Випуск методичного бюлетеня «Обличчям до дитини» Педагог-організатор
8. Міні-педради у 8 класі Кл. керівники
9. Нарада при директора: • про підготовку до навчання майбутніх першокласників і набір учнів до 1-го класу; • про результати контролю за ви­конанням навчальних програм, лабораторних, практичних, конт­рольних робіт Директор
10. Про організацію проведення декади педагогічної творчості Вчителі, які атестуються
11. Випуск методичного бюлетеня «Твор­чий портрет вчителя» Директор
12. Нарада при директору про хід підготовки до ДПА Директор
13. Виставка методичної майстерності Директор
14 Підготовка матеріалів ДПА Директор
15. Підготовка до проведення Дня ЦО Начальник ЦО НВК
16. Допрофільна підготовка учнів 8 кл
17. Круглий стіл «Колективний досвід школи з питань підвищення ефектив­ності уроку» Директор
18. Організація навчальних екскурсій Голова МО вчителів початкових класів
19. Співбесіди з вчителями з питань підви­щення педагогічної майстерності Директор

5.6.2. Розвиток методичного кабінету у навчальному році

1. Поповнення кабінету науково-методичною літературою.

2. Створення банку зразків кращих письмових робіт учнів.

3. Оновлення в навчальних кабінетах інформаційно-методичних стендів.

5.7. Наукова робота з учнями Предметні тижні, дні науки

1. Предметний тиждень - комплекс навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поши­рення знань з предметів, збагачення науково-методичного досві­ду вчителів школи.

2. Організація та проведення: тижні проводяться відповідними мето­дичними об'єднаннями школи один раз на рік.

3. Завдання тижнів: забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої активності та зацікавленості учнів, сприяти формуванню їх наукового світогляду; поглибити знання з про­фільних предметів та підвищити інтерес до інших предметів, пе­редбачених навчальним планом школи.

4. Структура тижнів: складовими предметних тижнів мають бути відкриті уроки вчителів, науково-практичні конференції, індиві­дуальні та групові конкурси дитячої творчості, виставки. Кожен тиждень повинен містити належне інформаційне забезпечення.

5.7.1. Заходи з пропаганди основ наук

Місяць Предметні ТИЖНІ Шкільні олімпіади Заходи з розвитку пізнавального інтересу 1—4 кл. Заходи з розвит- ку пізнавального інтересу 5—8 кл.
вересень українська мова англій­ська мова історія пра­вознавство Свято Першо­го дзвоника Свято Першого дзвоника
жовтень історія математика фізика географія хімія біологія екологія
листопад трудове навчання зарубіжна література
грудень початкова школа англійська мова
січень Географія Образотворче та музичне мистецтво
лютий фізика математика інформатика
березень українська мова, біологія і хімія
квітень фізична культура і здоров'я
травень

6. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я І ЖИТТЯ ДІТЕЙ, ПЕРСОНАЛУ ШКОЛИ. ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

№ п/п Заходи Терміни виконання Відпові-­ дальний Вико­нання
1. Скласти акт прийняття школи до но­вого навчального року Серпень Директор
2. Здійснювати перевірку стану охорони праці та техніки безпеки в школі Протягом року Директор
3. Провести наради з питань охорони життя і здоров'я учнів та вчителів Вересень Директор
4. Затвердити угоду з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом школи. Скласти акт на виконання угоди Вересень Голова ВО
5. Організувати викладання курсу «Основи здоров’я» Протягом року Заступник директора з НВР
6. 3 метою попередження дитячого травматизму провести роботу з учня­ми та їх батьками; вивчити правила дорожнього руху; провести бесіди з попередження випадків утоплення школярів, вивчення правил повод­ження з джерелами електроструму та правил безпеки при користуванні газом, щодо запобігання дитячому травматизму від вибухово-небез­печних предметів, протирадіаційної безпеки Протягом року Кл. кер.
7. Заслухати на нарадах при директорі інформацію педагог-організатора про стан роботи щодо попередження дитячого трав­матизму та викладання курсу «Осно­ви безпеки життєдіяльності» Протягом року Педагог-організатор
8. Організувати роботу загонів ЮІР та ДЮП Вересень Педагог-організатор
9. У планах роботи на період канікул передбачати заходи оздоровчого характеру та заходи щодо поперед­ження дитячого травматизму Згідно дати Педагог-організатор
10. На батьківських зборах обговорити питання щодо попередження дитячо­го травматизму Протягом року Кл. керівники
11. Перед проведенням екскурсій, походів проводити інструктажі з по­передження травматизму дітей Протягом року Кл. керівники
12. Здійснювати контроль за роботою вчителів хімії, біології, фізики, ЗВ, трудового навчання, фізичної культу­ри щодо виконання правил з техніки безпеки в кабінетах, майстернях, спортивних залах Протягом року Директор
13. Проводити інструктажі з учнями з техніки безпеки в майстернях, спор­тивній кімнаті, кабінетах фізики, біології, інформатики, ЗВ Протягом року Вчителі-предметникм
14 Оформити акти-дозволи на проведен­ня занять у спортивному залі, на спор­тивних майданчиках, в майстерні, кабінетах з особливими умовами робо­ти, акти перевірки міцності укріплення установки спортивних споруджень До 1.10 Зав. кібінетами
15. Перевірити наявність інструкцій з охорони прані в приміщеннях, де це передбачено відповідними норматив­ними документами Вересень Директор
16. Систематично запрошувати до школи співробітників ДАІ, пожежної части­ни для проведення бесід з учнями та батьками Протягом року Директор
17. Провести поглиблений медичний огляд та диспансеризацію учнів (на виконання програми «Діти України») Жовтень Директор
18. Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог у класних кімнатах, спортивному залі, майстернях, хар­чоблоку, інших приміщеннях школи Протягом року Працівники школи
20. Забезпечити контроль за якістю їжі та харчів у шкільній їдальні Протягом року Директор
21. Забезпечити систематичне проведен­ня санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків на класних годинах, зборах, співбесідах, спланувати в пла­нах виховної роботи за напрямами: • гігієна та режим для школяра; • профілактика паразитарної захворюваності; • профілактика шлунково-киш­кових захворювань. Гриби — це небезпечно; • профілактика захворювань ор­ганів зору. • Обережно — кліщі; • профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань; • профілактика серцево-судинних захворювань; • обережно грип! Протигрипозні щеплення; • профілактика захворювань опор­но-рухової системи; • профілактика захворювань нер­вової системи; • профілактика нервової системи; • профілактика СНІДу та вен. захворювань. Протягом року Класні керівники
22. Організувати в кожному класі сані­тарні пости, пости чергування по бо­ротьбі з курінням на території школи, провести інструктажі До 1.10 Класні керівники
23. Організувати проведення фізкульт-хвилинки. Протягом року Вчитель фізкультури
24. Слідкувати за зовнішнім виглядом учнів, добиватися акуратності, охай­ності від кожного учня Протягом року Кл. кер.
25. Створити спеціальні медичні групи з фізичної культури для дітей зі слаб­ким здоров'ям Протягом року Вчитель фізкультури
26 Провести планові заміри опору ізоляції Серпень Директор
27. Провести планові та позапланові інструктажі з ОП та ТБ з персоналом школи Протягом року Відповідальний за ОП та ТБ в школі
28. Організувати літнє оздоровлення учнів, дітей вчителів через ВО Травень Голова ВО

Підсумки роботи з розділу «Охорона здоров'я і життя дітей, персоналу школи. Заходи з техніки безпеки та охорони праці» підвести в грудні та травні. Ознайомити з підсумками роботи педколектив на нарадах. Інформацію включити до річного звіту з НВР.

Відповідальний Директор школи.

7. РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ НВК. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кожного місяця:

• профогляд і заміна електроламп;

• передача показань лічильників енергії;

• придбання інвентарю, обладнання.

Підготовка НВК до роботи в осінньо-зимовий період.

Заходи Терміни Вико­нання Відпові­дальні
Проведення ремонту віконних рам, кватирок, дверей липень-жовтень
Обклеювання віконних рам у класах, коридорах, місцях загального ко­ристування жовтень
Ревізія справності електровимикачів у кабінетах, коридорах 1 раз на місяць
Маркування електровимикачів серпень
Проведення рейдів з перевірки участі працівників і учнів у заходах з енер­гозбереження 1 раз на місяць
Придбання лопат, грабель для очи­щення території вересень
Підготовка гардеробу до експлуатації вересень
Закріплення ділянок шкільної тери­торії за класами для прибирання вересень
Проведення роз'яснювальних бесіди з учнями про збереження тепла, елек­троенергії, води постійно

8. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ НВК

Основні завдання:

• отримання інформації для педагогічного аналізу;

• надання методичної, практичної допомоги учителям;

• підвищення рівня професійної майстерності учителя;

• створення умов для навчання і виховання особистості учня в умо­вах соціалізації та гуманізації;

• виконання рекомендацій педрад, нарад при директорі, удосконалення НВП, впровадження інноваційних засобів навчання.

8.1. Контроль за виконанням річного плану та прийнятих рішень

№ п/п Зміст роботи Відповідальний, терміни Виконання
1. Вести картотеку контролю за вико­нанням прийнятих рішень Директор Протягом року
2. На нарадах при директорові заслу­ховувати відповідальних про вико­нання прийнятих рішень Директор Протягом року
3. Підводити підсумки роботи школи за семестр та за рік з кожного розді­лу річного плану Директор, педагог-організатор Протягом року
4. Проаналізувати виконання річного плану роботи школи та спланувати заходи щодо реалізації зауважень тапропозицій Директор Протягом року

8.2. Контроль за веденням документації

№ п/п Види документації Відпові­дальний Контроль Вико­нання
1 сем. 2сем.
1. Навчальні плани Директор 09
2. Календарне планування Директор 09 01
3. Плани виховної роботи Директор 09 01
4. Зошити:
з мови Директор 12
з математики, фізики Директор 04
з інших предметів Заст. дир. з навч. вих. роботи 02
5. Протоколи ШМО. нарад Директор 12 05
6. Класні журнали:
1-4 кл. Директор 10, 11 01,03,05.
5- 8 кл. Директор І раз на місяць
7. Інші журнали Дитектор 09 04
8. Щоденники учнів Кл. кер. 10 03
9. Книги наказів Директор 03
10. Атестаційні матеріали Директор 10 04
11. Книги внутріш. контролю Директор 01
12. Документація з ОП та ТБ Директор 12 03
13. Протоколи батьківських зборів Директор 12 04
14. Алфавітна книга Директор 09 06
15. Особові справи вчителів та учнів Директор 09 06
16. Контрольно-візитаційна книга Директор 03
17. Інвентарна книга бібліотеч фонду Директор 10
18. Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації Директор 02
19. Поурочні плани Директор 10, 12 02, 04
20. Номенклатура справ Директор 01
21. Статистичні звіти Директор 09 06

8.3. Контроль за рівнем навчальних досягнень та рівнем вихованості учнів

№ п/п Зміст роботи Терміни Відпові­дальний Виконання
1. Провести діагностику вихованості учнів Жовтень Кл. кер.
2. Тематичний контроль «Попередження травматизму та правопорушень серед учнів» Протягом року Педагог-організатор
3. Контроль за відвідуванням школи учнями 1-8-х класів та учнями, схиль­ними до девіантної поведінки Протягом року Кл.кер.
4. Контроль відвідуванням батьками загальношкільних та класних бать­ківських зборів Протягом року Кл.кер.
5. Скласти та затвердити графік те­матичних оцінювань учнів на І та II семестри Вересень, січень Директор
6 Провести зрізи навчальних досягнень в 4 класі з основних предметів інваріантної частини Грудень, травень Директор
7. Перевірити та проаналізувати техніку читання та обчис. навички в учнів поч. школи Грудень, травень Директор
8. Перевірити відповідність навчальних досягнень учнів вимогам державних програм Травень Директор

8.4. Контрользанавчально-виховнимпроцесом

8.4.1. Комплексні та тематичні перевірки викладання предметів

Предмети 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Українська мова та література 5—9 кл ТП КП ТП ТП ТП
Зарубіжна література КП ТП ТП ТП
Математика ТП КП
Хімія КП ТП ТП
Біологія КП ТП ТП
Фізика ТП КП
Географія ТП КП
Історія, право ТП КП
Іноземна мова ТП ТП КП
Фізична культура ТП КП ТП
Інформатика ТП ТП КП ТП
Трудове навчання КП ТП
Образотворче та музичне мистецтво ТП КП
Основи здоров’я ТП КП
Початкова школа ТП ТП КП ТП ТП

КП — комплексна перевірка;

ТП — тематична перевірка

Проблематика тематичного контролю викладання предметів

Предмети Тема контролю Дата, класи Відпові­дальний
Українська мова Мотивація спільної навчальної діяль­ності вчителя та учнів Березень 6-7кл. Директор
Фізична культура Нормативність вивчення предмета та рівень навчальних досягнень 7 кл. квітень Директор
Початкова школа Оптимізація інновацій в початковій школі листопад Директор

8.4.2. Контроль та аналіз окремих аспектів навчально-виховного процесу

Питання, що вивчаються Критерії Відпові­дальні Конт­роль
Підготовка школи до но­вого навчаль­ного року Готовність кабінетів, майстерень, спортив­ного залу до навчальних занять. Санітарний стан приміщень. Виконання вимог, нормативних докумен­тів з охорони праці. Оптимальна організація навчального дня і тижня з урахуванням санітарно-гігієніч­них норм і особливостей вікового розвит­ку дітей. Створення необхідних умов для оптималь­ної праці вчителя та учнів Директор
Організація НВП Складання розкладу уроків. Складання графіку контрольних, лабо­раторних і практичних робіт, навчальних екскурсій, тематичного оцінювання. Складання графіку предметних тижнів, олімпіад. Тарифікація. Ведення шкільної документації. Оформлення особових справ, класних журналів Директор
Санітарно-гігієнічні умо­ви навчання учнів у школі Дотримання санітарно-гігієнічних норм під час організації НВП. Медичне обстеження учнів, комплекту­вання спецмедгрупи, підготовчої групи. Організація індивідуального навчання. Збереження здоров'я учнів у режимі нав­чального дня Директор
Охоплення учнів гарячим харчуванням Виконання санітарно-гігієнічного режиму в шкільній їдальні: роз'яснювальна робота з: • учнями, батьками; • наявність графіка харчування; • організація дієтхарчування. Збереження здоров'я учнів у режимі навчального дня Директор
Організація роботи шкіль­ної бібліотеки Інформаційне та довідково-бібліографічне забезпечення. Ведення регламентованої бібліотечної документації. Виконання Закону «Про мови». Налагодження під час обліку бібліотеч­них фондів фінансової дисципліни згідно з Інструктивно-методичним листом МК України від 04.07.96 р. № 54. Створення умов відкритості фондів і оперативного повідомлення читачів на українську книгу та твори українських письменників відповідно до навчальних програм. Масова та індивідуальна робота: • впровадження разом з учителями системи виховних заходів, що сприя­ють розвитку особистості учня; • використання різноманітних форм та методів бібліотечно-бібліографічно­го обслуговування щодо всебічного вивчення Конституції України; • аналіз забезпечення учнів підручниками; • новинки методичної літератури; • організація тематичних виставок; • ведення документації; • робота шкільної бібліотеки з розвитку навичок читання, уміння працювати 3 книгою як засоби розумового вихо­вання учнів Бібліотекар
Досягнення учнів з українсь- кої мови і літератури Рівень навчальних досягнень учнів з української мови і літератури у 5—8-х класах. Рівень відповідності викладання змісту навчальних програм. Вивчення рівня професійної підготовки вчителів, знань ними основ педагогічної науки, передового досвіду. Виховання в учнів засобами рідної мови і художнього слова загальнолюдських та національних ідеалів. Ступінь активізації мовної діяльності уч­нів, опанування монологічною та діалогіч­ною мовою, правилами мовної поведінки. Сформованість навичок культури мовлен­ня, словниковий запас учнів. Здійснення диференційованого та індиві­дуального підходу у навчанні. Творче застосування знань учнями. Сприяння атмосфери уроку розвитку творчих здібностей кожної дитини. Різноманітність і доцільність використан­ня форм самостійної роботи учнів. Творче використання міжпредметних зв'язків, інтеграція суміжних предметів та видів мистецтва під час вивчення літера­турних творів. Наступність і взаємозв'язок у вивченні мови і літератури. Система роботи з обдарованими і здібними дітьми. Характер письмових робіт. Виконання єдиного орфографічного режиму. Дотримання норм оцінювання рівня нав­чальних досягнень учнів. Запобігання навчального перевантаження учнів. Вчителі укр. мови та літератури
Підготовка учнів до участі в олімпіадах Організація індивідуальних занять і консультацій. Розвиток творчих здібностей дітей. Система роботи з обдарованими і здібни­ми дітьми. Вчителі предметники
Організація навчально-виховного процесу Коригування розкладу уроків, додаткових індивідуальних занять.Складання графіку контрольних, лабо­раторних і практичних робіт, навчальних екскурсій, тематичного оцінювання. Тарифікація Директор
Цивільна обо­рона у школі Система роботи з оволодіння учнями і працівниками школи системою дій за сигналами Ц. О. Начальник ЦО школи
Документація проведення канікул учнів Наявність плану роботи на канікулах. Проведення інструктажу з мстою поперед­ження дитячого травматизму під час кані­кул (осінніх, зимових, весняних, літніх) Педагог-організаатор, кл. керівники
Організація профорієнта­ційної роботи з учнями. Вплив навчально-виховного процесу на свідомий вибір учнями майбутньої професії. Директор
Підсумки науково-методичної роботи в навчальному році Аналіз роботи над науково-методичною проблемою. Визначення рівня методичної роботи школи. Підсумки роботи методичної ради, Науко­во-методичних кафедр, творчих груп. Диференційований підхід у методичній роботі щодо подолання педагогічних про­блем учителів. Індивідуальна робота вчителя над мето­дичною темою. Підвищення педагогічної майстерності вчителів. Тенденція розвитку педагогічної майс­терності вчителів зокрема і педагогічного колективу в цілому. Робота методичного кабінету школи. Поповнення науково-методичної інфор­маційної бази. Директор, керівники МО
Підсумки виховної роботи школи Визначення ріння вихованості. Формування національної свідомості і самосвідомості. Виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору сві­тоглядної позиції. Виховання свідомого ставлення до нав­чання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці. Розуміння учнями свідомої дисципліни як норми морально-духовних відносин, самоконтроль і саморегуляція поведінки. Роль уроку і позаурочної роботи з учнями у формуванні взаємозв'язків внутрішньої і зовнішньої культури особистості. Організація і проведення виховної роботи класними керівниками. Організація і забезпечення життєдіяль­ності класних колективів. Демократизація управління класним колективом на основі індивідуального і диференційованого підходу. Організація та проведення колективних творчих справ. Методи і форми виховної роботи, які застосовують класні керівники. Зв'язки з родиною. Консультативно-педагогічна допомога батькам та класним керівникам заступни­ком директора з навч. виховної роботи. Педагогічна етика вчителів. Шляхи підвищення педагогічної майстер­ності класними керівниками Директор
Підсумки роботи пе­дагогічного колективу з попередження дитячого травматизму та викладання курсу «Основи здоров’я» Викладання курсу «Основи здоров`я». Аналіз системи роботи класних керівників з попередження дитячого травматизму та оформлення відповідної документації. Наявність і зміст бесід з попередження дитячого травматизму в класних журналах. Вивчення правил дорожнього руху. Цивільна оборона. Директор
Виконання навчальних програм, контрольних і лаборатор­них робіт, графіка ТО Об'єктивність оцінювання рівня навчаль­них досягнень учнів. Виконання навчальних програм за записа­ми в журналі. Перевірка відповідності змісту тем, які вивчаються, державним вимогам, кален­дарним планам. Відповідність кількості контрольних, лабораторних, практичних робіт, уроків позакласного читання, уроків з розвитку зв'язного мовлення мінімуму, передбаченому державними програмами. Облік пропущених уроків учителями через хворобу. Заміна уроків Директор
Підсумки курсової пере­підготовки Звіти вчителів, що проходили курсову пе­репідготовку протягом навчального року Директор
Виконання річного плану школи Річний план НВК Директор
Підсумки навчаль­ного року. Результати державної підсумкової атестації Звіти класних керівників і вчителів-предметників. Дотримання нормативності проведення державної підсумкової атестації. Робота адміністрації та педагогічно­го колективу над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з навчальних предметів. Створення необхідних умов для забез­печення розвитку учнів з урахуванням їх здібностей і освітніх потреб.. Педагогіка співпраці і співтворчості в системі педагогічної діяльності вчителів Директор

8.4.3. Циклограма наказів з навчально-виховної роботи на рік

Жовтень

Про атестацію педагогічних працівників (затвердження графіку атестації — до 20 жовтня).

Про організацію та проведення шкільних предметних олімпіад. Про організацію осінніх шкільних канікул.

Листопад

Про організацію роботи щодо підготовки даних для виготовлення документів про освіту.

Про призначення комісії з контролю за температурним режимом в школі.

Грудень

Про підсумки проведення шкільних предметних олімпіад.

Про організацію та проведення зимових шкільних канікул, про­ведення новорічних і різдвяних свят.

Про заходи з охорони праці і протипожежної безпеки під час про­ведення новорічних свят в школі.

Про підсумки роботи з охорони праці в 2016 році.

Січень.

Про затвердження номенклатури справ.

Про затвердження мережі гурткової роботи та педагогічного на­вантаження керівників гуртків за рахунок позабюджетних коштів (у разі потреби).

Про підсумки підготовки учнів і працівників школи з цивільної оборони в 2016 році та завдання на 2017 рік.

Про стан ведення шкільної документації та виконання навчаль­них програм, графіка 7контрольних і лабораторних робіт за І семестр 2016/2017 навчального року. .

Про стан роботи щодо запобігання правопорушень серед непов­нолітніх у І семестрі 2016/2017 навчального року.

Про стан роботи щодо запобігання дитячого травматизму у І семестрі 2016/2017 навчального року.

Про участь учнів у спортивних змаганнях, конкурсах.

Про стан викладання української мови та літератури.

Лютий

Про організацію повторення матеріалу.

Про роботу класних керівників щодо організації контролю за від­відуванням учнями школи.

Березень

Про проведення місячника протипожежної безпеки та громадсь­кого огляду протипожежного стану території та приміщень школи.

Про організацію закінчення 2016/2017 навчального року та про­ведення державної підсумкової атестації учнів. ч

Про проведення Дня цивільної оборони.

Про затвердження рішення атестаційної комісії школи.

Розпорядження про організацію та проведення весняних канікул.

Квітень

Про затвердження рішення районної атестаційної комісії (згідно з наказом відділу освіти).

Про затвердження надання основних тарифних відпусток праців­никам НВК за 2016/2017 навчального року.

Про організацію проведення навчальних екскурсій у 2016/2017 навчальному році.

Про організацію роботи з оздоровлення та відпочинку учнів влітку 2017 року.

Протягом навчального року

Про проведення навчальних екскурсій.

Про участь учнів у конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях

Про зміну педагогічного навантаження (у разі потреби).

8.4.4. Контроль за виконанням нормативних і директивних документів

Назва документу Критерії Відповідальні термін Де обговорюється
Конс­титуція України Виконання ст. 10 Конституції України. Робота класних керівників з учня­ми 1— 8-х класів щодо вивчення Конституції України (виховні години, тематичні уроки), держав­них символів. Робота з правового виховання учнів Кл.кер протягом року педрада
Закони України «Про осві­ту», «Про загальну середню освіту», «Про мови» Виконання зазначених документів. Статистична звітність на початок навчального року. Організація індивідуального навчання учнів, які потребують за станом здоров'я. Зарахування учнів у 1клас. Облік дітей в мікрорайоні школи. Контроль за відвідуванням учня­ми навчальних занять. Комплектація школи педкадрами на новий навчальний рік. Впровадження індивідуального підходу до учнів спецгрупи, під­готовчої групи на уроках фізкуль­тури. Організація харчування учнів у школі, надання пільгового харчування малозабезпеченим, дітям-сиротам. Ведення шкільної документації державною мовою. Рівень навчальних досягнень з української мови і літератури у 5—8 класах. Виховання шанобливого ставлен­ня в учнів до державних символів України. Вчителі предметники Нарада при директорі
Участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах. Тематичні виставки у шкільній , бібліотеці. Виховні заходи. Робота з батьками. Атестація педпрацівників. Підвищення рівня викладання предметів. Бібліотекар Кл.кер Вчителі-предметники Протягом року Нарада при директорі

Підсумки роботи з розділу підбивати в грудні 2016та травні 2017 року.

Ознайомити з підсумками роботи педколектив на нарадах. Інформацію включити до річного звіту з НВР.

Відповідальний директор НВК

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. Покращення навчальних досягнень учнів.

2. Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.

3. Удосконалення системи управління та контролю за НВП.

4. Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів, спортзалу.

5. Підвищення результативності профільного навчання та поглиб­леного вивчення окремих предметів.

6. Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи техперсоналу.

7. Проаналізувати та обговорити виконання річного плану в січні та в травні 2017 року на педагогічній раді. Обговорити заходи річного плану роботи школи на наступний навчальний рік. Інформацію включити до річного звіту.

Відповідальний директор.

Пріоритетні завдання, цілі школи в новому

навчальному році:

· реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу

до навчання та виховання;

· реалізація комплексних цільових програм ;

· розробка та реалізація системи дослідження та аналізу роботи

учнівського та педагогічного колективів;

· реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень;

· організація роботи методичних об'єднань;

· розробка критеріїв зростання можливостей школи;

· розвиток матеріальної бази спортивного залу, кабінетів біології, фізики, інших кабінетів;

· підвищення рівня участі та професіоналізму учнів у виховних за­ходах школи та району;

· цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожно­го вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

· виконання завдань Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти»;

· впровадження інформаційних технологій, комп'ютеризації та інформатизації НВП;

· вивчення і творче впровадження в практику навчання і вихован­ня учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, України;

· робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості;

· розробка та впровадження авторських програм, нових технологій, підручників, навчальних посібників;

· проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН; робота зі здібними та обдарованими дітьми;

· нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція НВП;

· забезпечення ефективності управління науково-методичною роботою;

· науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного навчання у середній та старшій школі;

· активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов'язків, поваги до державних і символів України, національної ідеї;

· врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, посихолого-педагогічних особливостей дітей;

· глибоке вивчення проблеми наступності навчання в школі I-II ступенів, адаптації учнів у школі, перехід на новий зміст нав­чання учнів —5-8-го класів;

· зміцнення матеріально-технічної бази школи, ремонт будівлі школи;

· організація роботи щодо виконання рекомендацій районної серпневої конференцій, атестаційної комісії;

· робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

· дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі;

· створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної, правової культури.

Кiлькiсть переглядiв: 360

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Жовтень 2019 Наступна
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031