• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Про роботу навчального закладу

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ«ГАЙВОРОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(25294882)

с. Гайворон

2016


 РОЗДІЛ I. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГАЙВОРОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – навчально-виховний комплекс) є правонаступником
ГАЙВОРОНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» на підставі рішення Володарської районної ради від 23.12.2016 № 114-10(ІІ)-VІІ «Про зміну найменувань окремих навчально-виховних закладів Володарського району Київської області».

1.2. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГАЙВОРОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ заснований на майні спільної власності територіальних громад Володарського району. Засновником навчально-виховного комплексу є Володарська районна рада Київської області.

1.3. Повноваження з управління діяльністю навчально-виховного комплексу здійснює відділ освіти Володарської районної державної адміністрації. Органом управління майном навчально-виховного комплексу є Засновник або уповноважений ним орган.

1.4. Повна назва навчально-виховного комплексу: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГАЙВОРОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Коротка назва навчально-виховного комплексу: КЗ «ГАЙВОРОНСЬКИЙ НВК«ЗОШ І-ІІ СТ. – Д/С».

1.5. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланк із власною назвою.

1.6. Юридична адреса та місцезнаходження навчально-виховного комплексу: вул. Шкільна,1 с. Гайворон, Володарський район, Київська область, 09312.

 1.7. Головною метою діяльності навчально-виховного комплексу є забезпеченняреалізації права громадян на здобуття базової загальної середньоїосвіти. 1.8. Головними завданнями навчально-виховного комплексу є:

створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров'я;

створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями

безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів;

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народнихтрадицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

формування основних норм загальнолюдської моралі;

 виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
 створення умов для оволодіння системою наукових знань проприроду, людину і суспільство.
 1.9. Навчально-виховний комплекс у своїй діяльності керуєтьсяКонституцією України, законами України "Проосвіту", "Про загальну середню освіту","Про дошкільну освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власнимстатутом.
 1.10. Навчально-виховний комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
 1.11. Навчально-виховний комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 безпечні умови освітньої діяльності;
 дотримання державних стандартів освіти;
 дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 дотримання фінансової дисципліни.

1.12. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів - дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох років до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

 1.13. У навчально-виховному комплексі визначена українська мова навчання.
 1.14. Для забезпечення права на здобуття базової загальної середньої освіти для дітей, які за станом здоров’я (у тому числі особи з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та ті, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я більше одного місяця) не можуть відвідувати навчальний заклад, у навчально-виховному комплексі може організовуватись індивідуальна форма навчання.
 Індивідуальна форма навчання організовується відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН.
 1.15. Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей у навчально-виховному комплексі закладі можуть створюватися інклюзивні класи, які діють відповідно до Концепції розвитку інклюзивної освіти, затвердженої наказом МОН.
 1.16. Навчально-виховний комплекс має право:
 проходити в установленому порядку державну атестацію;
 визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;
 визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 використовувати різні форми морального і матеріального
заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб згідно чинного законодавства;
 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.
 1.17. У навчально-виховному комплексі створюються та функціонують:

методичні об’єднання.

1.18. Медичне обслуговування учнів, вихованців дитячого садка та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються закладами охорони здоров’я, що функціонують на території району.

1.19. З метою організації повноцінного відпочинку учнів, створення умов для здійснення освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-спортивної роботи з дітьми у літній період при навчально-виховному комплексі може працювати пришкільний табір з денним перебуванням.

Пришкільний табір з денним перебуванням здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

 1.20. Взаємовідносини навчально-виховного комплексу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
РОЗДІЛ II. Організація навчально-виховного процесу
 2.1. Навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.
 В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчально-виховного комплексу, визначаються перспективи його розвитку.
 План роботи затверджується радою навчально-виховного комплексу.

2.2. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН.

2.3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у шкільному підрозділі, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

У робочому навчальному плані навчально-виховного комплексу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.
Індивідуалізація і диференціація навчання у навчально-виховному комплексі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

 Робочий навчальний план навчально-виховного комплексу затверджується відділом освіти райдержадміністрації
 У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
 2.4. Навчально-виховний комплекс працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
 2.5. Навчально-виховний процес у навчально-виховному комплексі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

2.6. Приймання дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється на безконкурсній основі, відповідно до території обслуговування.

2.7. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку,

умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.

 2.8. Зарахування учнів до всіх класів навчально-виховного комплексу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.
Зарахування учнів до навчально-виховного комплексу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу шкільного підрозділу переводяться діти, як

правило, з шести років.

Переведення учнів навчально-виховного комплексу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
2.9. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчально-виховного комплексу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчально-виховним комплексом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік у навчально-виховному комплексі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи встановлюються навчально-виховним комплексом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації.
 2.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом навчально-виховного комплексу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
 2.12. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки навчально-виховного комплексу запроваджується графік канікул. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів
 2.13. Тривалість уроків у навчально-виховному комплексі становить: у першому класі - 35 хвилин, у другому - четвертому класах – 40 хвилин, у п'ятому - дев’ятому класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти.
Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. 
 Навчально-виховний комплекс може обирати інші, крім уроків, форми організації навчально-виховного процесу.
 2.14. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після третього або четвертого уроку) - 20 хвилин.
 2.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до робочого навчального плану, санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором навчально-виховного комплексу.
 Тижневий режим роботи навчально-виховного комплексу затверджується у розкладі навчальних занять.
 Дитячий садок працює за 5-денним робочим тижнем з 6-годинним перебуванням дітей.
 Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчально-виховному комплексі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.
Домашні завдання учням 1-го класу не задаються.

 2.17. У навчально-виховному комплексі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.
Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчально-виховного комплексу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.
У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

 У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державна підсумкова атестація.

2.18. Навчання у випускних (4, 9) класах навчально-виховного комплексу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

 2.19. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
 2.20. Порядок переведення і випуск учнів навчально-виховного комплексу визначається Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.
 2.21. Переведення учнів навчально-виховного комплексу (крім першого класу) до наступного класу здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів (вихованців) та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) згідно з рішенням педагогічної ради навчально-виховного комплексу, що упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчально-виховного комплексу.

Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
2.22. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти,затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

 2.23. Учням, які закінчили певний ступінь навчально-виховного комплексу, видається відповідний документ про освіту:
 по закінченні початкової школи - табель успішності;
 по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту.
Випускникам 9класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.
 2.24. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.
 2.25. За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися форми морального і матеріального заохочення (в межах коштів, передбачених на ці цілі).
РОЗДІЛIII. Учасники навчально-виховного процесу
 3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчально-виховному комплексі є:
діти дошкільного віку; 
 учні;
 керівники;
 педагогічні працівники;
 психологи, бібліотекарі;
 інші спеціалісти;
 батьки або особи, які їх замінюють;
 представники громадськості.
 3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 3.3. Учні мають право:

доступність і безоплатність базової загальної середньої освіти у навчальному закладі;
на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

 на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчально-виховного комплексу;
 на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчально-виховного комплексу;
 брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
на перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

 на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;
 на повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
 3.4. Учні зобов'язані:
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом навчально-виховного комплексу, його статутом;

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу;
брати участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу;

дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Учні навчально-виховного комплексу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. Педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу можуть бути особи з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

 3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.
 3.8. Педагогічні працівники мають право:

самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів навчально-виховного комплексу та інших органів самоврядування навчально-виховного комплексу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити керівництву навчально-виховного комплексу і відділу освіти пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

 порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
3.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчально-виховного комплексу;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
виконувати статут навчально-виховного комплексу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

брати участь у роботі педагогічної ради;

виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

виконувати накази і розпорядження керівника навчально-виховного комплексу, органів управління освітою;

вести відповідну документацію.

3.10. У навчально-виховному комплексі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на

п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - організатор - методист" та інші

 3.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчально-виховного комплексу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.
 Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
 Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.
Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчально-виховного комплексу, здійснюється лише за їх згодою.

 3.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати форми навчання і виховання дітей;

створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатися до відділу освіти райдержадміністрації, керівника навчально-виховного комплексу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчально-виховного комплексу;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу;

на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування навчально-виховного комплексу та у відповідних державних, судових органах.

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми базової загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:
створювати умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту навчально-виховного комплексу;
поважати честь і гідність дитини та працівників навчально-виховного комплексу;
постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, навчально-виховний комплекс може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.18. Представники громадськості мають право:

 обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчально-виховному комплексі;
 керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчально-виховного комплексу;
 проводити консультації для педагогічних працівників;
 брати участь в організації навчально-виховного процесу.
 3.19. Представники громадськості зобов'язані:
 дотримуватися статуту навчально-виховного комплексу, виконувати накази керівника навчально-виховного комплексу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
РОЗДІЛ IV. Управління навчально-виховним комплексом
 4.1. Безпосереднє керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста, магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчально-виховного комплексу призначається і звільняється з посади із дотриманням чинного законодавства України та згідно затвердженого районною радою порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад Володарського району Київської області.

Заступник навчально-виховного комплексу призначається і звільняється з посади із дотриманням чинного законодавства України.

4.2. Директор навчально-виховного комплексу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
розпоряджається в установленому порядку майном навчально-виховного комплексу та його коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;
щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

4.3.Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного комплексу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
 4.3.1.Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
 працівників навчально-виховного комплексу - зборами трудового колективу;
 учнів навчально-виховного комплексу другого ступеня – класними зборами;
 батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.
 Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.
Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 10, учнів -10, батьків і представників громадськості -10.
 Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.
 4.3.2. Термін їх повноважень становить 1 рік.
 4.3.3. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
 4.3.4. Право скликати збори мають голова ради навчально-виховного комплексу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, засновник.
 4.3.5. Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва навчально-виховним комплексом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу
 4.4. У період між загальними зборами діє рада навчально-виховного комплексу.
 4.4.1. Метою діяльності ради є:
 сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчально-виховного комплексу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчально-виховним комплексом;
 розширення колегіальних форм управління навчально-виховним комплексом;
 підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;
 4.4.2. Основними завданнями ради є:
 підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчально-виховного комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 формування навичок здорового способу життя;
 створення належного педагогічного клімату в навчально-виховному комплексі;
 сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконаленні процесу навчання та виховання учнів;
 ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень
чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та навчальн0-виховним комплексом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
 4.4.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчально-виховного комплексу.
 Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.
 На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
 4.4.4. Рада навчально-виховного комплексу діє на засадах:
 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 дотримання вимог законодавства України;
 колегіальності ухвалення рішень;
 добровільності і рівноправності членства;
 гласності.
 Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.
 Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
 Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчально-виховного комплексу, засновника, а також членами ради.
 Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
 У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
 Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчально-виховного комплексу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
 У разі незгоди адміністрації навчально-виховного комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
 До складу комісії входять представники органів громадського
самоврядування, адміністрації.
 4.4.5. Очолює раду навчально-виховного комплексу голова, який обирається із складу ради.
 Голова ради може бути членом педагогічної ради.
 Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
 Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
 Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчально-виховного комплексу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
 4.4.6. Рада навчально-виховного комплексу:
 організовує виконання рішень загальних зборів;
 вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов;
 спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчально-виховного комплексу та здійснює контроль за його виконанням;
 разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчально-виховного комплексу;
 затверджує режим роботи навчально-виховного комплексу;
 сприяє формуванню мережі класів навчально-виховного комплексу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження учнів навчально-виховного комплексу похвальними листами "За високі досягнення у навчанні";
 разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 розглядає питання родинного виховання;
 бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 сприяє педагогічній освіті батьків;
 сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
 організовує громадський контроль за харчуванням і медичним
обслуговуванням учнів;
 розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчально-виховного комплексу;
 вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
 Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
 4.5. При навчально-виховному комплексі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада .
 4.6. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
 4.6.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
 сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
 співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчально-виховному комплексі;
 зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, та лікувально-оздоровчої бази навчально-виховного комплексу;
 організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду
загальнообов'язкового навчання;
 запобігання дитячій бездоглядності;
 сприяння працевлаштуванню випускників навчально-виховного комплексу;
 стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчально-виховним комплексом.
 4.6.2. Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян.
 Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчально-виховного комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів.
 Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
 Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчально-виховного комплексу.
 У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.
 4.6.3. Піклувальна рада діє на засадах:
 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 дотримання вимог законодавства України;
 самоврядування;
 колегіальності ухвалення рішень;
 добровільності і рівноправності членства;
 гласності.
 Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.
 Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
 Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
 Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
 Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
 Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчально-виховного комплексу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
 4.6.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
 З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
 Голова піклувальної ради:
 скликає і координує роботу піклувальної ради;
 готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 представляє піклувальну раду в установах, організаціях та на підприємствах з питань, віднесених до її повноважень.
 Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
 4.6.5. Піклувальна рада має право:
 вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчально-виховного комплексу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчально-виховного комплексу;
 залучати додаткові джерела фінансування навчально-виховного комплексу;
 вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчально-виховного комплексу;
 стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчально-виховного комплексу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
 4.8. У навчально-виховному комплексі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.
 Головою педагогічної ради є директор навчально-виховного комплексу.
 4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
планування та режиму роботи навчально-виховного комплексу;

варіативної складової робочого навчального плану;

переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

участі в інноваційній та експериментальній діяльності навчально-виховного комплексу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчально-виховного комплексу;

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю навчально-виховного комплексу.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчально-виховного комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.

 Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
 4.11. У навчально-виховному комплексі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
 РОЗДІЛ V. Матеріально-технічна база
 5.1. Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло,інші матеріальні цінності, вартість яких відображена а інвентаризаційних відомостях навчально-виховного комплексу.
 5.2. Майно навчально-виховного комплексу є спільною власністю територіальних громад Володарського району та передається йому у користування на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, статуту та Положення про управління об’єктами та майном спільної власності територіальних громад Володарського району.
 5.3. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчально-виховного комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчально-виховному комплексі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчально-виховного комплексу складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні, а також спортивного залу, бібліотеки, медичного і комп'ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу тощо.
 5.6. Відповідно до рішення сесії Гайворонської сільської ради від 25.01.2010 № 227-25-V навчально-виховний комплекс має земельну ділянку загальною площею 1.3 га, де розміщуються спортивний та ігровий майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
РОЗДІЛVI. Фінансово-господарська діяльність
 6.1. Фінансування навчально-виховного комплексу здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.
 6.2. Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу здійснюється на основі його кошторису відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту"та інших нормативно-правових актів.

6.3. Джерелами фінансування навчально-виховного комплексу є:
кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

 6.4. Навчально-виховний комплекс має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
 6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчально-виховному комплексі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. Бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію.
 6.6. Звітність про діяльність навчально-виховного комплексу встановлюється відповідно до законодавства.
6.7. Доходи (прибутки) навчально-виховного комплексу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначеними в цьому Статуті. 
 6.8. Забороняється розподіляти отримані (прибутки) або їх частини серед Засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 
РОЗДІЛVII. Міжнародне співробітництво
 7.1.